معرفی کانال و پیج

گلد چنل: کانال، پیج و استیکر


ثبت کانال

گلد چنل اجتماعی و فرهنگی کانال تلگرام وکلای حقوقی نوبل@Lawyer_Noble

کانال وکلای حقوقی نوبل

اجتماعی و فرهنگی 2 سال پیش
خیال خود را راحت کنید و به آرامش برسید .
گروه حقوقی نوبل با بهره گیری از با تجربه ترین وکلای خبره و کاردان پایه یک دادگستری و قضات بازنشسته و سالها عملکرد حرفه ای در حل مشکلات حقوقی افراد سعی دارد تا به بهترین شکل ممکن پاسخگوی مشکلات و مسائل شما در موارد ذیل باشد :
دعاوی خانواده ، دعاوی املاک ، دعاوی کیفری و دعاوی مالی و مالیاتی و کلیه امور ثبتی ، تجاری و حقوقی شرکتها و تنظیم تمامی قراردادهای حقوقی ، مالی و تجاری
همچنین تعدیل اصل و جرائم مالیاتی و بررسی مسائل حقوقی و مالی شرکتها از اساسنامه تا پرونده مالیاتی و پیگیری آنها تا مرحله دیوان عالی کشور و آموزش مدیران و مشاوران مالی جهت پیشگیری از مشکلات مالیاتی .
پذیرش پرونده و قبول وکالت از تمامی استانهای کشور
تلفن : 02188895186 - 02188894984
تلفن مشاوران رسمی مالیاتی : 09123957844
تلفن وکلای دادگستری : 09128141319
آدرس : خیابان ولیعصر - پایین تر از میدان ولیعصر - خیابان فرهنگ حسینی - پلاک 25
(جزئیات بیشتر)

افزودن به

گلد چنلز هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد.
لطفا پیش از دریافت کالا و یا خدمات هیچ مبلغی را واریز نکنید.
بازدید : 13,035 نفر


کانال وکلایکانال حقوقیکانال نوبلکانال خیالکانال خودکانال راحتکانال کنیدکانال آرامشکانال برسیدکانال گروهکانال حقوقیکانال نوبلکانال بهرهکانال گیریکانال تجربهکانال ترینکانال وکلایکانال خبرهکانال کاردانکانال پایهکانال یککانال دادگستریکانال قضاتکانال بازنشستهکانال سالهاکانال عملکردکانال حرفهکانال ایکانال حلکانال مشکلاتکانال حقوقیکانال افرادکانال سعیکانال داردکانال بهترینکانال شکلکانال ممکنکانال پاسخگویکانال مشکلاتکانال مسائلکانال شماکانال مواردکانال ذیلکانال باشدکانال دعاویکانال خانوادهکانال دعاویکانال املاککانال دعاویکانال کیفریکانال دعاویکانال مالیکانال مالیاتیکانال کلیهکانال امورکانال ثبتیکانال تجاریکانال حقوقیکانال شرکتهاکانال تنظیمکانال تمامیکانال قراردادهایکانال حقوقیکانال مالیکانال تجاریکانال همچنینکانال تعدیلکانال اصلکانال جرائمکانال مالیاتیکانال بررسیکانال مسائلکانال حقوقیکانال مالیکانال شرکتهاکانال اساسنامهکانال پروندهکانال مالیاتیکانال پیگیریکانال آنهاکانال مرحلهکانال دیوانکانال عالیکانال کشورکانال آموزشکانال مدیرانکانال مشاورانکانال مالیکانال جهتکانال پیشگیریکانال مشکلاتکانال مالیاتیکانال پذیرشکانال پروندهکانال قبولکانال وکالتکانال تمامیکانال استانهایکانال کشورکانال تلفنکانال 02188895186کانال 02188894984کانال تلفنکانال مشاورانکانال رسمیکانال مالیاتیکانال 09123957844کانال تلفنکانال وکلایکانال دادگستریکانال 09128141319کانال آدرسکانال خیابانکانال ولیعصرکانال پایینکانال ترکانال میدانکانال ولیعصرکانال خیابانکانال فرهنگکانال حسینیکانال پلاککانال 25کانال Lawyer_Noble

گلد چنلز هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد.
لطفا پیش از دریافت کالا و یا خدمات هیچ مبلغی را واریز نکنید.
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، حتما نکات امنیتی را مطالعه نمایید.
نکات امنیتی گزارش تخلف
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و گلد چنل هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.

این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید