معرفی کانال و پیج

گلد چنل: کانال، پیج و استیکر


ثبت کانال

گلد چنل فروشگاه کانال تلگرام تبلیغات عمده فروشان@omdeforoshanbozog

کانال تبلیغات عمده فروشان

فروشگاه 7 ماه پیش
بازار عمده فروشان پایتخت معرفی انواع فروشگاه ها ،پخش کنندگان عرضه کنندگان کالاها ،شت عرضه در بازارلوازم آشپزخانه صالح آبادکه شامل اقلامی مانند دکوریجات بلوریجات اسباب بازی گل مصنوعی لوازم آشپزخانه و پلاسکو که از جمله بهترین بازارهای ایران نیز به شما می آید

جهت خدمت به کاربران وبسایت بازارلوازم آشپزخانه پایتخت واقع در صالح آباد میباشد . بانک اطلاعات اصناف و مشاغل بازار لوازم آشپزخانه صالح آباد؛پلاسکو؛اسباب بازی؛دکوریجات؛ابزار آشپزخانه؛بلوریجات صالح آباد تهران جهت دسترسی بهتر و بی واسطه به تولید کنندگان و واردکنندگان فعال در این زمینه میباشد که قصد دارد ارتباط مستقیم بین وارد کنندگان و عرضه کنندگان و عرضه بصورت مستقیم و بی واسطه ایجاد نمایدعمده فروشی بازار پایتخت

عمده فروشی آنلاین بازار صالح آباد تهران
لینک کانال عمده فروشی های صالح آباد
خرید و فروش سرگرمی و اسباب بازی در صالح آباد
اسباب بازی ، کودک و نوزاد
اسباب بازی پسرانه - عمده فروشی آنلاین بازار صالح آباد تهران
بازار چینی فروشان صالح آباد
ظروف و لوازم فانتزی آشپزخانه
عمده فروشی بازار پایتخت


در بازار صالح آباد اقلام بصورت مستقیم از تولید کنندگان و واردکنندگان اراِئه میگردد که این ویژگی توانسته است بازار صالح آباد را به بهترین بازار لوازم آشپزخانه؛پلاسکو؛دکوری؛بلوریجات؛لوازم خانگی و … مبدل نمایدآدرس اتصال به کانال : @omdeforoshanbozog

همچنین میتوانید از طریق کانال تلگرام یا دیگر امکانات ما نسبت به برقراری ارتباط در جهت خرید مناسب و با صرفه اقدام نمایید بهترین خرید بدون اتلاف کم ترین زمان و هزینه با خاطری آسوده و رضایت خاطر در بازار صالحبهترین راهنمای بازار پایتخت معرفی عرضه کنندگان بصورت مستقیم و بی واسطه

وبسایت پایتخت قصد دارد فضای مناسبی را جهت خرید در اختیار کاربران قرار دهد.این اطمینان به کاربران داده میشود که با بررسی این وبسایت میتوانند بهترین خرید را در بازار صالح آباد تهران داشته باشند و با آرامش خاطری از کیفیت و قیمت های مناسب نسبت به دیگر بازارهای لوازم آشپزخانه کالا و محصول خود را خریداری نمایند

شماره تماس پشتیبانی و ثبت در کانال : 09907089387

ارتباط با ادمین کانال : oostoorehh@

آدرس بازار صالح آباد تهران بزرگراه آزادگان (غرب به شرق)، مابین بزرگراه شهید کاظمی و بزرگراه بهشت زهرا(صالح آباد غربی) ، خیابان شهید کلهر.
(جزئیات بیشتر)

افزودن به

گلد چنلز هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد.
لطفا پیش از دریافت کالا و یا خدمات هیچ مبلغی را واریز نکنید.
بازدید : 9,396 نفر


کانال تبلیغاتکانال عمدهکانال فروشانکانال بازارکانال عمدهکانال فروشانکانال پایتختکانال معرفیکانال انواعکانال فروشگاهکانال پخشکانال کنندگانکانال عرضهکانال کنندگانکانال کالاهاکانال شتکانال عرضهکانال بازارلوازمکانال آشپزخانهکانال صالحکانال آبادکهکانال شاملکانال اقلامیکانال مانندکانال دکوریجاتکانال بلوریجاتکانال اسبابکانال بازیکانال گلکانال مصنوعیکانال لوازمکانال آشپزخانهکانال پلاسکوکانال جملهکانال بهترینکانال بازارهایکانال ایرانکانال نیزکانال شماکانال میکانال آیدکانال جهتکانال خدمتکانال کاربرانکانال وبسایتکانال بازارلوازمکانال آشپزخانهکانال پایتختکانال واقعکانال صالحکانال آبادکانال میباشدکانال بانککانال اطلاعاتکانال اصنافکانال مشاغلکانال بازارکانال لوازمکانال آشپزخانهکانال صالحکانال آباد؛پلاسکو؛اسبابکانال بازی؛دکوریجات؛ابزارکانال آشپزخانه؛بلوریجاتکانال صالحکانال آبادکانال تهرانکانال جهتکانال دسترسیکانال بهترکانال بیکانال واسطهکانال تولیدکانال کنندگانکانال واردکنندگانکانال فعالکانال اینکانال زمینهکانال میباشدکانال قصدکانال داردکانال ارتباطکانال مستقیمکانال بینکانال واردکانال کنندگانکانال عرضهکانال کنندگانکانال عرضهکانال بصورتکانال مستقیمکانال بیکانال واسطهکانال ایجادکانال نمایدکانال عمدهکانال فروشیکانال بازارکانال پایتختکانال عمدهکانال فروشیکانال آنلاینکانال بازارکانال صالحکانال آبادکانال تهرانکانال لینککانال عمدهکانال فروشیکانال هایکانال صالحکانال آبادکانال خریدکانال فروشکانال سرگرمیکانال اسبابکانال بازیکانال صالحکانال آبادکانال اسبابکانال بازیکانال کودککانال نوزادکانال اسبابکانال بازیکانال پسرانهکانال عمدهکانال فروشیکانال آنلاینکانال بازارکانال صالحکانال آبادکانال تهرانکانال بازارکانال چینیکانال فروشانکانال صالحکانال آبادکانال ظروفکانال لوازمکانال فانتزیکانال آشپزخانهکانال عمدهکانال فروشیکانال بازارکانال پایتختکانال بازارکانال صالحکانال آبادکانال اقلامکانال بصورتکانال مستقیمکانال تولیدکانال کنندگانکانال واردکنندگانکانال اراِئهکانال میگرددکانال اینکانال ویژگیکانال توانستهکانال استکانال بازارکانال صالحکانال آبادکانال بهترینکانال بازارکانال لوازمکانال آشپزخانه؛پلاسکو؛دکوری؛بلوریجات؛لوازمکانال خانگیکانال …کانال مبدلکانال نمایدکانال آدرسکانال اتصالکانال omdeforoshanbozogکانال همچنینکانال میتوانیدکانال طریقکانال تلگرامکانال یاکانال دیگرکانال امکاناتکانال ماکانال نسبتکانال برقراریکانال ارتباطکانال جهتکانال خریدکانال مناسبکانال صرفهکانال اقدامکانال نماییدکانال بهترینکانال خریدکانال بدونکانال اتلافکانال کمکانال ترینکانال زمانکانال هزینهکانال خاطریکانال آسودهکانال رضایتکانال خاطرکانال بازارکانال صالحکانال بهترینکانال راهنمایکانال بازارکانال پایتختکانال معرفیکانال عرضهکانال کنندگانکانال بصورتکانال مستقیمکانال بیکانال واسطهکانال وبسایتکانال پایتختکانال قصدکانال داردکانال فضایکانال مناسبیکانال جهتکانال خریدکانال اختیارکانال کاربرانکانال قرارکانال دهدکانال اینکانال اطمینانکانال کاربرانکانال دادهکانال میشودکانال بررسیکانال اینکانال وبسایتکانال میتوانندکانال بهترینکانال خریدکانال بازارکانال صالحکانال آبادکانال تهرانکانال داشتهکانال باشندکانال آرامشکانال خاطریکانال کیفیتکانال قیمتکانال هایکانال مناسبکانال نسبتکانال دیگرکانال بازارهایکانال لوازمکانال آشپزخانهکانال کالاکانال محصولکانال خودکانال خریداریکانال نمایندکانال شمارهکانال تماسکانال پشتیبانیکانال ثبتکانال 09907089387کانال ارتباطکانال ادمینکانال oostoorehhکانال آدرسکانال بازارکانال صالحکانال آبادکانال تهرانکانال بزرگراهکانال آزادگانکانال غربکانال شرقکانال مابینکانال بزرگراهکانال شهیدکانال کاظمیکانال بزرگراهکانال بهشتکانال زهراکانال صالحکانال آبادکانال غربیکانال خیابانکانال شهیدکانال کلهرکانال omdeforoshanbozog

گلد چنلز هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد.
لطفا پیش از دریافت کالا و یا خدمات هیچ مبلغی را واریز نکنید.
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، حتما نکات امنیتی را مطالعه نمایید.
نکات امنیتی گزارش تخلف
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و گلد چنل هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.

این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید