معرفی کانال و پیج

گلد چنل: کانال، پیج و استیکر


ثبت کانال

گلد چنل فروشگاه کانال تلگرام خرید مستقیم از ترکیه@love_shopping

کانال خرید مستقیم از ترکیه

فروشگاه 3 ماه پیش
خرید مستقیم از تمامی سایت های ترکیه
هر روز به شما انواع حراجی های برند های مطرح دنیارا که در ترکیه شعبه دارند معرفی میکنیم و شما میتونید براحتی کالای مورد نیاز خودتون رو انتخاب میکنید و فقط کافیه که لینکش رو برای ما ارسال نمایید تا ما برای شما خرید کنیم و در مدت مشخص به آدرس شما ارسال نماییم .(به همین راحتی)

امکان خرید از بیش از 200 برند معتبر پوشاک دنیا از جمله :
ZARA
Bershka
Pull & Bear
Stradivariuse
Milla
Mango
Inci
Derimod
Hotic
LCWAIKIKI
DEFACTO
KOTON
Y_LONDON
Reebok
Addidas
Puma
Nike
H & M
Madam COCO
ENGLISH HOME
Dagi
Flo
Panco

و ....

امکان خرید و سفارش انواع لباس ، لوازم آرایشی ، کیف و کفش ، لوازم بهداشتی خانه و....

اعتماد به ما نتیجه بیش از 3 سال فعالیت در این زمینه میباشد
آماده همکاری با کانال داران ، فروشگاه ها و مزون داران میباشیم(با نرخ و شاریط ویژه)
@LOVE_SHOPPING
(جزئیات بیشتر)

افزودن به

گلد چنلز هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد.
لطفا پیش از دریافت کالا و یا خدمات هیچ مبلغی را واریز نکنید.
بازدید : 63,811 نفر


کانال خریدکانال مستقیمکانال ترکیهکانال خریدکانال مستقیمکانال تمامیکانال سایتکانال هایکانال ترکیهکانال هرکانال روزکانال شماکانال انواعکانال حراجیکانال هایکانال برندکانال هایکانال مطرحکانال دنیاراکانال ترکیهکانال شعبهکانال دارندکانال معرفیکانال میکنیمکانال شماکانال میتونیدکانال براحتیکانال کالایکانال موردکانال نیازکانال خودتونکانال روکانال انتخابکانال میکنیدکانال فقطکانال کافیهکانال لینکشکانال روکانال ماکانال ارسالکانال نماییدکانال ماکانال شماکانال خریدکانال کنیمکانال مدتکانال مشخصکانال آدرسکانال شماکانال ارسالکانال نماییمکانال همینکانال راحتیکانال امکانکانال خریدکانال بیشکانال 200کانال برندکانال معتبرکانال پوشاککانال دنیاکانال جملهکانال ZARAکانال Bershkaکانال Pullکانال &کانال Bearکانال Stradivariuseکانال Millaکانال Mangoکانال Inciکانال Derimodکانال Hoticکانال LCWAIKIKIکانال DEFACTOکانال KOTONکانال Y_LONDONکانال Reebokکانال Addidasکانال Pumaکانال Nikeکانال Hکانال &کانال Mکانال Madamکانال COCOکانال ENGLISHکانال HOMEکانال Dagiکانال Floکانال Pancoکانال امکانکانال خریدکانال سفارشکانال انواعکانال لباسکانال لوازمکانال آرایشیکانال کیفکانال کفشکانال لوازمکانال بهداشتیکانال خانهکانال اعتمادکانال ماکانال نتیجهکانال بیشکانال 3کانال سالکانال فعالیتکانال اینکانال زمینهکانال میباشدکانال آمادهکانال همکاریکانال دارانکانال فروشگاهکانال مزونکانال دارانکانال میباشیمکانال نرخکانال شاریطکانال ویژهکانال LOVE_SHOPPINGکانال love_shopping

گلد چنلز هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد.
لطفا پیش از دریافت کالا و یا خدمات هیچ مبلغی را واریز نکنید.
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، حتما نکات امنیتی را مطالعه نمایید.
نکات امنیتی گزارش تخلف
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و گلد چنل هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.

این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید