معرفی کانال تلگرام

گلد چنل: کانال تلگرام، ربات و استیکر


گلد چنل فروشگاه کانال تلگرام گرادینت ممبر@gradient_member

کانال گرادینت ممبر

فروشگاه 3 روز پیش
سلام خسته نباشید عزیز🌹

بنده علی شهرابی هستم و پنج سال در فضای مجازی فعالیت دارم ❤️

کار بنده بیشتر در بستر تلگرام و اینستاگرام هست و درکتون میکنم که در فضای مجازی کانال زدید و محصولاتتون را هم در این راه به فروش میرسونید ولی ایا از فروشتون راضی هستید؟

شما الان 1400 تا ممبر دارید که ممبر های کمی هست و صد در صد بازدهی کمی براتون داره ولی اگه ممبراتون به پنج هزار عدد یا بیشتر برسه فروشتون بیشتر نمیشه ؟ اونم ممبرایی که علاقه مند به موضوع کاریتون هستند و به این محصولات نیاز دارند؟

من خوش حال میشم که این کارو براتون انجام بدم و خیالتون هم از بابت کیفیت ممبر ها راحت باشه چون سود من از سفارش مداوم مشتری هاست نه یکبار سفارش.

اگر هم سوالی دارید در مورد این موضوع همین جا مطرح کنید خوش حال میشم جواب بدم 😄

راستی تا حالا سفارش ممبر داشتید؟ اگه داشتید نظرتون رو اعلام کنید.

اگه دغدغه نمونه کار و قیمت دارید اعلام کنید براتون میفرستم 😊

بابت اعتماد هم میتونم کد ملی و شماره تلفنم را در خدمتتون قرار بدم.

لیست خدمات و لیست قیمت و توضیحات بیشتر درون کانال ما هست 🙃
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 1,207 نفر


کانال گرادینتکانال ممبرکانال سلامکانال خستهکانال نباشیدکانال عزیزکانال بندهکانال علیکانال شهرابیکانال هستمکانال پنجکانال سالکانال فضایکانال مجازیکانال فعالیتکانال دارمکانال کارکانال بندهکانال بیشترکانال بسترکانال تلگرامکانال اینستاگرامکانال هستکانال درکتونکانال میکنمکانال فضایکانال مجازیکانال زدیدکانال محصولاتتونکانال همکانال اینکانال راهکانال فروشکانال میرسونیدکانال ولیکانال ایاکانال فروشتونکانال راضیکانال هستید؟کانال شماکانال الانکانال 1400کانال ممبرکانال داریدکانال ممبرکانال هایکانال کمیکانال هستکانال صدکانال صدکانال بازدهیکانال کمیکانال براتونکانال دارهکانال ولیکانال اگهکانال ممبراتونکانال پنجکانال هزارکانال عددکانال یاکانال بیشترکانال برسهکانال فروشتونکانال بیشترکانال نمیشهکانال ؟کانال اونمکانال ممبراییکانال علاقهکانال مندکانال موضوعکانال کاریتونکانال هستندکانال اینکانال محصولاتکانال نیازکانال دارند؟کانال منکانال خوشکانال حالکانال میشمکانال اینکانال کاروکانال براتونکانال انجامکانال بدمکانال خیالتونکانال همکانال بابتکانال کیفیتکانال ممبرکانال راحتکانال باشهکانال چونکانال سودکانال منکانال سفارشکانال مداومکانال مشتریکانال هاستکانال نهکانال یکبارکانال سفارشکانال اگرکانال همکانال سوالیکانال داریدکانال موردکانال اینکانال موضوعکانال همینکانال جاکانال مطرحکانال کنیدکانال خوشکانال حالکانال میشمکانال جوابکانال بدمکانال راستیکانال حالاکانال سفارشکانال ممبرکانال داشتید؟کانال اگهکانال داشتیدکانال نظرتونکانال روکانال اعلامکانال کنیدکانال اگهکانال دغدغهکانال نمونهکانال کارکانال قیمتکانال داریدکانال اعلامکانال کنیدکانال براتونکانال میفرستمکانال بابتکانال اعتمادکانال همکانال میتونمکانال کدکانال ملیکانال شمارهکانال تلفنمکانال خدمتتونکانال قرارکانال بدمکانال لیستکانال خدماتکانال لیستکانال قیمتکانال توضیحاتکانال بیشترکانال درونکانال ماکانال هستکانال gradient_member

قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، حتما نکات امنیتی را مطالعه نمایید.
نکات امنیتی گزارش تخلف
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و گلد چنل هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.

این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید