معرفی کانال و پیج

گلد چنل: کانال، پیج و استیکر


ثبت کانال
زنگ موبایل

گلد چنل فروشگاه کانال گروه بخر بفروش


کانال ویژه

@araysisshop

کانال گروه بخر بفروش

فروشگاه امروز
در ادامه برخی از زیرمجموعه‌های رشته تبلیغات را مورد بررسی دقیق‌تر قرار می‌دهیم. عناوینی که در این درس مطرح شده به شرح زیر هستند:
تاریخچه و سیر تکامل رشته تبلیغات
تبلیغات چیست؟ تعریف تبلیغات و حدود آن
نقش تبلیغات در جامعه و اثرپذیری صنعت تبلیغات از جامعه
نقش تبلیغات تجاری در اقتصاد و کسب و کار
رابطه تبلیغات با سایر فعالیت‌های سازمانی
آشنایی با صنعت تبلیغات و ساختار‌ آن
شناخت رسانه و استراتژی رسانه
اصول و مبانی طراحی و اجرای کمپین های تبلیغاتی
تحقیقات در حوزه تبلیغات
تکنیک ها و روش های تولید در تبلیغات
جنبه های حقوقی تبلیغات و اخلاق تبلیغات
درس آموزش تبلیغات متمم برای چه کسانی مفید است؟
برخی از کتابها و مقالات مورد استفاده در تدوین درس تبلیغات
نمایش‌دهنده در وب‌سایت
(جزئیات بیشتر)

افزودن به

گلد چنلز هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد.
لطفا پیش از دریافت کالا و یا خدمات هیچ مبلغی را واریز نکنید.
بازدید : 96,027 نفر


کانال گروهکانال بخرکانال بفروشکانال ادامهکانال برخیکانال زیرمجموعه‌هایکانال رشتهکانال تبلیغاتکانال موردکانال بررسیکانال دقیق‌ترکانال قرارکانال می‌دهیمکانال عناوینیکانال اینکانال درسکانال مطرحکانال شدهکانال شرحکانال زیرکانال هستندکانال تاریخچهکانال سیرکانال تکاملکانال رشتهکانال تبلیغاتکانال تبلیغاتکانال چیست؟کانال تعریفکانال تبلیغاتکانال حدودکانال آنکانال نقشکانال تبلیغاتکانال جامعهکانال اثرپذیریکانال صنعتکانال تبلیغاتکانال جامعهکانال نقشکانال تبلیغاتکانال تجاریکانال اقتصادکانال کسبکانال کارکانال رابطهکانال تبلیغاتکانال سایرکانال فعالیت‌هایکانال سازمانیکانال آشناییکانال صنعتکانال تبلیغاتکانال ساختار‌کانال آنکانال شناختکانال رسانهکانال استراتژیکانال رسانهکانال اصولکانال مبانیکانال طراحیکانال اجرایکانال کمپینکانال هایکانال تبلیغاتیکانال تحقیقاتکانال حوزهکانال تبلیغاتکانال تکنیککانال روشکانال هایکانال تولیدکانال تبلیغاتکانال جنبهکانال هایکانال حقوقیکانال تبلیغاتکانال اخلاقکانال تبلیغاتکانال درسکانال آموزشکانال تبلیغاتکانال متممکانال چهکانال کسانیکانال مفیدکانال است؟کانال برخیکانال کتابهاکانال مقالاتکانال موردکانال استفادهکانال تدوینکانال درسکانال تبلیغاتکانال نمایش‌دهندهکانال وب‌سایتکانال araysisshop

گلد چنلز هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد.
لطفا پیش از دریافت کالا و یا خدمات هیچ مبلغی را واریز نکنید.
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، حتما نکات امنیتی را مطالعه نمایید.
نکات امنیتی گزارش تخلف
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و گلد چنل هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.

این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید