معرفی کانال تلگرام

گلد چنل: کانال تلگرام، ربات و استیکر


گلد چنل سایر کانال تلگرام @epoxy_design_bnd@epoxy_design_bnd

کانال @epoxy_design_bnd

سایر 1 سال پیش
دیوار و کف پوش 3بعدی 🔶 #کفپوش_اپوکسی سه بعدی بهترین انتخاب برای سرویس بهداشتی و حمام است.

🔸یکپارچه بدون درز و ترک
🔹عایق رطوبتی و حرارتی فوق العاده
🔸ضد گرد و غبار، شستشو و نظافت آسان و سریع
🔹تنوع در رنگ (تنوع رنگی بیش از 100 مورد)
🔸دارای مقاومت مکانیکی و شیمیایی بالا
🔹آنتی باکتریال، استریل و بهداشتی
🔸عمر طولانی
🔹بدون نیاز به بنایی، با اجرای آسان و سری
🔷 اجرای زیبا #کفپوش_اپوکسی توسط نماینده استان هرمزگان. 🔶

چرا #پوستر_دیواری انتخاب کنیم؟

🔹 کامل ترین آرشیو طرح بندی، متناسب با همه ی سلیقه ها
🔸 ضمانت نامه 2 ساله شرکت
🔹 قابل شستشو با آب و قابل ترمیم
🔸 کیفیت بالای محصول، نصب و اجرا
🔹 با هزاران طرح شگفت انگیز 3 بعدی که میهمانان شما را شگفت زده خواهد کرد 😍
🔸 و همچنین شما می توانید عکس و یا طرح دلخواه خود را به الوند عرش سفارش دهید تا منحصرا برای دیوار شما طراحی و اجرا شود
🆔 @epoxy_design_bnd
🔹 کامل ترین آرشیو طرح بندی، متناسب با همه ی سلیقه ها
🔸 ضمانت نامه 2 ساله شرکت
🔹 قابل شستشو با آب و قابل ترمیم
🔸 کیفیت بالای محصول، نصب و اجرا
🔹 با هزاران طرح شگفت انگیز 3 بعدی که میهمانان شما را شگفت زده خواهد کرد 😍
🔸 و همچنین شما می توانید عکس و یا طرح دلخواه خود را به اپوکسی دیزاین سفارش دهید تا منحصرا برای دیوار شما طراحی و اجرا میشود
☎️ #شماره_تماس برای سفارش 09362147425
09117589813
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 1,537 نفر


کانال epoxy_design_bndکانال دیوارکانال کفکانال پوشکانال 3بعدیکانال کفپوش_اپوکسیکانال سهکانال بعدیکانال بهترینکانال انتخابکانال سرویسکانال بهداشتیکانال حمامکانال استکانال یکپارچهکانال بدونکانال درزکانال ترککانال عایقکانال رطوبتیکانال حرارتیکانال فوقکانال العادهکانال ضدکانال گردکانال غبارکانال شستشوکانال نظافتکانال آسانکانال سریعکانال تنوعکانال رنگکانال تنوعکانال رنگیکانال بیشکانال 100کانال موردکانال دارایکانال مقاومتکانال مکانیکیکانال شیمیاییکانال بالاکانال آنتیکانال باکتریالکانال استریلکانال بهداشتیکانال عمرکانال طولانیکانال بدونکانال نیازکانال بناییکانال اجرایکانال آسانکانال سریکانال اجرایکانال زیباکانال کفپوش_اپوکسیکانال توسطکانال نمایندهکانال استانکانال هرمزگانکانال چراکانال پوستر_دیواریکانال انتخابکانال کنیم؟کانال کاملکانال ترینکانال آرشیوکانال طرحکانال بندیکانال متناسبکانال همهکانال یکانال سلیقهکانال ضمانتکانال نامهکانال 2کانال سالهکانال شرکتکانال قابلکانال شستشوکانال آبکانال قابلکانال ترمیمکانال کیفیتکانال بالایکانال محصولکانال نصبکانال اجراکانال هزارانکانال طرحکانال شگفتکانال انگیزکانال 3کانال بعدیکانال میهمانانکانال شماکانال شگفتکانال زدهکانال خواهدکانال کردکانال همچنینکانال شماکانال میکانال توانیدکانال عکسکانال یاکانال طرحکانال دلخواهکانال خودکانال الوندکانال عرشکانال سفارشکانال دهیدکانال منحصراکانال دیوارکانال شماکانال طراحیکانال اجراکانال شودکانال epoxy_design_bndکانال کاملکانال ترینکانال آرشیوکانال طرحکانال بندیکانال متناسبکانال همهکانال یکانال سلیقهکانال ضمانتکانال نامهکانال 2کانال سالهکانال شرکتکانال قابلکانال شستشوکانال آبکانال قابلکانال ترمیمکانال کیفیتکانال بالایکانال محصولکانال نصبکانال اجراکانال هزارانکانال طرحکانال شگفتکانال انگیزکانال 3کانال بعدیکانال میهمانانکانال شماکانال شگفتکانال زدهکانال خواهدکانال کردکانال همچنینکانال شماکانال میکانال توانیدکانال عکسکانال یاکانال طرحکانال دلخواهکانال خودکانال اپوکسیکانال دیزاینکانال سفارشکانال دهیدکانال منحصراکانال دیوارکانال شماکانال طراحیکانال اجراکانال میشودکانال شماره_تماسکانال سفارشکانال 09362147425کانال 09117589813کانال epoxy_design_bnd

قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، حتما نکات امنیتی را مطالعه نمایید.
نکات امنیتی گزارش تخلف
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و گلد چنل هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.

این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید