معرفی کانال تلگرام

گلد چنل: کانال تلگرام، ربات و استیکر


گلد چنل صنعت کانال تلگرام بوجاری تک فاز قلیچ@sadeghghlich

کانال بوجاری تک فاز قلیچ

صنعت 2 سال پیش
اولین و بهترین و ارزانترین دستگاه بوجاری چنده کاره ویا چند منظوره تک فاز بدون مشابه داخلی و خارجی با مبتکری نو .
✅خصوصیات دستگاه:
1- تک فاز
2- سبک
3- قابل حمل با وانت
4- سروصدای کم.
5- کارکرد اسان
6- قابل استفاده برای چندین محصول فروان( انواع حبوبات،گندم،تخمه)
7- قابل استفاده برای بذر های ریز
8- اشغال فضای کم . 3*3
9- دقت و سرعت بالا در ساعت 500 الی 800 کیلو.
10-متحرک و قابل جابجای به هرسو
11-درجه بندی محصول تا 50 درصد
12- قابل جدا سازی ناخالصیهای ریز و درشت و سبک بوسیله سرند و فن
13.قابل صرفه اقتصادی از نظر قیمت
14_ ظرفیت کار کرد در روز تا 5 تن

🔷نیاز هر کشاورز و کارگاهای کوچک و فروشگاه محصولات کشاورزی وغیره ...
با تشکر قلیچ خانی
✅شماره تماس:
مدیر عامل آقای صادق قلیچ خانی
09181703586
نماینده فروش مهندس ساراقلیچ
09392088249
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 1,816 نفر


کانال بوجاریکانال تککانال فازکانال قلیچکانال اولینکانال بهترینکانال ارزانترینکانال دستگاهکانال بوجاریکانال چندهکانال کارهکانال ویاکانال چندکانال منظورهکانال تککانال فازکانال بدونکانال مشابهکانال داخلیکانال خارجیکانال مبتکریکانال نوکانال خصوصیاتکانال دستگاهکانال 1کانال تککانال فازکانال 2کانال سبککانال 3کانال قابلکانال حملکانال وانتکانال 4کانال سروصدایکانال کمکانال 5کانال کارکردکانال اسانکانال 6کانال قابلکانال استفادهکانال چندینکانال محصولکانال فروانکانال انواعکانال حبوباتگندمتخمهکانال 7کانال قابلکانال استفادهکانال بذرکانال هایکانال ریزکانال 8کانال اشغالکانال فضایکانال کمکانال 3*3کانال 9کانال دقتکانال سرعتکانال بالاکانال ساعتکانال 500کانال الیکانال 800کانال کیلوکانال 10کانال متحرککانال قابلکانال جابجایکانال هرسوکانال 11کانال درجهکانال بندیکانال محصولکانال 50کانال درصدکانال 12کانال قابلکانال جداکانال سازیکانال ناخالصیهایکانال ریزکانال درشتکانال سبککانال بوسیلهکانال سرندکانال فنکانال 13کانال قابلکانال صرفهکانال اقتصادیکانال نظرکانال قیمتکانال 14_کانال ظرفیتکانال کارکانال کردکانال روزکانال 5کانال تنکانال نیازکانال هرکانال کشاورزکانال کارگاهایکانال کوچککانال فروشگاهکانال محصولاتکانال کشاورزیکانال وغیرهکانال تشکرکانال قلیچکانال خانیکانال شمارهکانال تماسکانال مدیرکانال عاملکانال آقایکانال صادقکانال قلیچکانال خانیکانال 09181703586کانال نمایندهکانال فروشکانال مهندسکانال ساراقلیچکانال 09392088249کانال sadeghghlich

قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، حتما نکات امنیتی را مطالعه نمایید.
نکات امنیتی گزارش تخلف
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و گلد چنل هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.

این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید