معرفی کانال و پیج

گلد چنل: کانال، پیج و استیکر


ثبت کانال

گلد چنل غذا کانال تلگرام (مزارع کشاورزی برادران بی ذر)@khoshe2017

کانال (مزارع کشاورزی برادران بی ذر)

غذا 3 سال پیش
فروش برنج مزارع برادران بی ذر ،مزارع پیشرو در صنعت مکانیزه شدن کشاورزی و کسب عنوان کشاورز نمونه استان مازندران در سه سال متوالی ومخترع دستگاه نشاکاری برنج.
برنج اصیل ایرانی را در خانواده خود تنها در کنار ما برادران برنجکار نمونه استان مازندران بر سر سفره خود تجربه کنید .خانواده بی ذر از یک قرن گذشته در فعالیت کشاورزی ودامپروری مشغول به کار هستند ودر گذشته دور فعالیتشان دامداری وکاشت گندم وجو وپنبه وبرنجکاری بود واز 30 سال گذشته تمام فعالیت خود را فقط بر روی برنجکاری اختصاص داده اند وامروز جز کشاورزان نمونه استان مازندران می باشند ودر سالیان گذشته محصولات کشاورزیمان(برنج طارم و هاشمی و....) مورد استقبال تاجران زیادی قرار گرفته و این بار خودمان تصمیم گرفته ایم برنج اصیل وصد درصد تضمینی خودمان را که مشقت فراونی برای ان کشیده ایم را بدون واسطه که باعث افزایش قیمت ان می شود را با قیمت مناسب وبا کیفیت عالی وارد خانه هایتان کنیم تا طعم برنج را در کنار خانواده تان احساس کنید و ما این اطمینان را به شما می دهیم که کیفیت محصول ما باعث ماندگاری ما در بین خانواده هایتان خواهد شد.ما تمام فعالیت های کشاورزی خودمان را از ابتدای کاشت ومراحل داشت وبرداشت را در شبکه های اجتماعی به خصوص تلگرام خواهیم کذاشت تا اطمینان خاطر در مورد فعالیت ما داشته باشید.
تماس وارتباط با ما جهت مشاوره:
09907554017
khoshe2017@
.باتشکر از همه عزیزان.
(جزئیات بیشتر)

افزودن به

گلد چنلز هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد.
لطفا پیش از دریافت کالا و یا خدمات هیچ مبلغی را واریز نکنید.
بازدید : 8,692 نفر


کانال مزارعکانال کشاورزیکانال برادرانکانال بیکانال ذرکانال فروشکانال برنجکانال مزارعکانال برادرانکانال بیکانال ذرکانال مزارعکانال پیشروکانال صنعتکانال مکانیزهکانال شدنکانال کشاورزیکانال کسبکانال عنوانکانال کشاورزکانال نمونهکانال استانکانال مازندرانکانال سهکانال سالکانال متوالیکانال ومخترعکانال دستگاهکانال نشاکاریکانال برنجکانال برنجکانال اصیلکانال ایرانیکانال خانوادهکانال خودکانال تنهاکانال کنارکانال ماکانال برادرانکانال برنجکارکانال نمونهکانال استانکانال مازندرانکانال سرکانال سفرهکانال خودکانال تجربهکانال کنیدکانال خانوادهکانال بیکانال ذرکانال یککانال قرنکانال گذشتهکانال فعالیتکانال کشاورزیکانال ودامپروریکانال مشغولکانال کارکانال هستندکانال ودرکانال گذشتهکانال دورکانال فعالیتشانکانال دامداریکانال وکاشتکانال گندمکانال وجوکانال وپنبهکانال وبرنجکاریکانال بودکانال وازکانال 30کانال سالکانال گذشتهکانال تمامکانال فعالیتکانال خودکانال فقطکانال رویکانال برنجکاریکانال اختصاصکانال دادهکانال وامروزکانال جزکانال کشاورزانکانال نمونهکانال استانکانال مازندرانکانال میکانال باشندکانال ودرکانال سالیانکانال گذشتهکانال محصولاتکانال کشاورزیمانکانال برنجکانال طارمکانال هاشمیکانال موردکانال استقبالکانال تاجرانکانال زیادیکانال قرارکانال گرفتهکانال اینکانال بارکانال خودمانکانال تصمیمکانال گرفتهکانال ایمکانال برنجکانال اصیلکانال وصدکانال درصدکانال تضمینیکانال خودمانکانال مشقتکانال فراونیکانال انکانال کشیدهکانال ایمکانال بدونکانال واسطهکانال باعثکانال افزایشکانال قیمتکانال انکانال میکانال شودکانال قیمتکانال مناسبکانال وباکانال کیفیتکانال عالیکانال واردکانال خانهکانال هایتانکانال کنیمکانال طعمکانال برنجکانال کنارکانال خانوادهکانال تانکانال احساسکانال کنیدکانال ماکانال اینکانال اطمینانکانال شماکانال میکانال دهیمکانال کیفیتکانال محصولکانال ماکانال باعثکانال ماندگاریکانال ماکانال بینکانال خانوادهکانال هایتانکانال خواهدکانال ماکانال تمامکانال فعالیتکانال هایکانال کشاورزیکانال خودمانکانال ابتدایکانال کاشتکانال ومراحلکانال داشتکانال وبرداشتکانال شبکهکانال هایکانال اجتماعیکانال خصوصکانال تلگرامکانال خواهیمکانال کذاشتکانال اطمینانکانال خاطرکانال موردکانال فعالیتکانال ماکانال داشتهکانال باشیدکانال تماسکانال وارتباطکانال ماکانال جهتکانال مشاورهکانال 09907554017کانال khoshe2017کانال باتشکرکانال همهکانال عزیزانکانال khoshe2017

گلد چنلز هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد.
لطفا پیش از دریافت کالا و یا خدمات هیچ مبلغی را واریز نکنید.
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، حتما نکات امنیتی را مطالعه نمایید.
نکات امنیتی گزارش تخلف
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و گلد چنل هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.

این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید