معرفی کانال تلگرام

گلد چنل: کانال تلگرام، ربات و استیکر


گلد چنل تناسب اندام کانال تلگرام لاغری تا عید 99@dieet99

کانال لاغری تا عید 99

تناسب اندام 1 هفته پیش
اینجا گروه لاغریه دور هم جمع شدیم که ان شالله تا عید 99 بتونیم به وزن ایده ال برسیم 💪🏼
❇ازتون میخوام کالری شمار کرفس یا هرچیز دیگه اییو نصب کنید و هر چیزی که میخورید ثبت داشته باشید کالری شمار به شدت به شما کمک میکنه تا از خوردن چیزای غیر معمول خودداری کنید.
❇شنبه هر هفته وزن کشی داریم یعنی همه باید عکس از ترازوشونو بزارن تو گروه دیگه خودتون میدونید و آبروتون.
❇هر پست یا عکس انگیزشی یا هر چیزی که فکر میکنید میتونه بهمون کمک کنه میتونید توی گروه بزارید
❇در آخرم برای خودمو خودتون آرزوی لاغری دارم👫
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 2,224 نفر


کانال لاغریکانال عیدکانال 99کانال اینجاکانال گروهکانال لاغریهکانال دورکانال همکانال جمعکانال شدیمکانال انکانال شاللهکانال عیدکانال 99کانال بتونیمکانال وزنکانال ایدهکانال الکانال برسیمکانال ازتونکانال میخوامکانال کالریکانال شمارکانال کرفسکانال یاکانال هرچیزکانال دیگهکانال اییوکانال نصبکانال کنیدکانال هرکانال چیزیکانال میخوریدکانال ثبتکانال داشتهکانال باشیدکانال کالریکانال شمارکانال شدتکانال شماکانال کمککانال میکنهکانال خوردنکانال چیزایکانال غیرکانال معمولکانال خودداریکانال کنیدکانال شنبهکانال هرکانال هفتهکانال وزنکانال کشیکانال داریمکانال یعنیکانال همهکانال بایدکانال عکسکانال ترازوشونوکانال بزارنکانال توکانال گروهکانال دیگهکانال خودتونکانال میدونیدکانال آبروتونکانال هرکانال پستکانال یاکانال عکسکانال انگیزشیکانال یاکانال هرکانال چیزیکانال فکرکانال میکنیدکانال میتونهکانال بهمونکانال کمککانال کنهکانال میتونیدکانال تویکانال گروهکانال بزاریدکانال آخرمکانال خودموکانال خودتونکانال آرزویکانال لاغریکانال دارمکانال dieet99

قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، حتما نکات امنیتی را مطالعه نمایید.
نکات امنیتی گزارش تخلف
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و گلد چنل هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.

این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید