معرفی کانال تلگرام

گلد چنل: کانال تلگرام، ربات و استیکر


گلد چنل سرگرمی کانال تلگرام دلنوشته های من@hossein_rabiee_malayeri

کانال دلنوشته های من

سرگرمی 2 ماه پیش
من با واژه هایم نقاشی می کنم. نارنجی غروب را، کرانه آسمان آبی را با ابرهای یله من نقاشی می کنم. پشته سبز نشسته بر کوه های شمال را هنگامه غرقه در مه من نقاشی می کنم. من خانه های قدیمی را با شیروانی های رضاخانی، دیوارهای آجری و ارسی های رنگارنگ نشسته در دیوارها، با واژه هایم نقاشی می کنم. من باد و نور و حرارت را با واژه هایم لمس می کنم. من نگرانی هایم را، افکارم را امید ها و ترس هایم را با واژه هایم سخن می گویم. من با کلمات است که زنده ام و با کلمات است که معنای زندگی را دریافته ام.
من حسین ربیعی ملایری، دلنوشته های گاه و بیگاهم را در اینجا به اشتراک می گذارم.
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 63,041 نفر


کانال دلنوشتهکانال هایکانال منکانال منکانال واژهکانال هایمکانال نقاشیکانال میکانال کنمکانال نارنجیکانال غروبکانال کرانهکانال آسمانکانال آبیکانال ابرهایکانال یلهکانال منکانال نقاشیکانال میکانال کنمکانال پشتهکانال سبزکانال نشستهکانال کوهکانال هایکانال شمالکانال هنگامهکانال غرقهکانال مهکانال منکانال نقاشیکانال میکانال کنمکانال منکانال خانهکانال هایکانال قدیمیکانال شیروانیکانال هایکانال رضاخانیکانال دیوارهایکانال آجریکانال ارسیکانال هایکانال رنگارنگکانال نشستهکانال دیوارهاکانال واژهکانال هایمکانال نقاشیکانال میکانال کنمکانال منکانال بادکانال نورکانال حرارتکانال واژهکانال هایمکانال لمسکانال میکانال کنمکانال منکانال نگرانیکانال هایمکانال افکارمکانال امیدکانال ترسکانال هایمکانال واژهکانال هایمکانال سخنکانال میکانال گویمکانال منکانال کلماتکانال استکانال زندهکانال امکانال کلماتکانال استکانال معنایکانال زندگیکانال دریافتهکانال امکانال منکانال حسینکانال ربیعیکانال ملایریکانال دلنوشتهکانال هایکانال گاهکانال بیگاهمکانال اینجاکانال اشتراککانال میکانال گذارمکانال hossein_rabiee_malayeri

قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، حتما نکات امنیتی را مطالعه نمایید.
نکات امنیتی گزارش تخلف
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و گلد چنل هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.

این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید