معرفی کانال تلگرام

گلد چنل: کانال تلگرام، ربات و استیکر


گلد چنل آموزشی کانال تلگرام واتساپ تیچر@whatsapp_teacher

کانال واتساپ تیچر

آموزشی 4 ماه پیش
🌺ما زبان انگلیسی را بصورت خصوصی و در محیط واتساپ به شما آموزش میدهیم.
🔸دیگر نگران زمان و مکان نباشید.
🍀بروش تدریس خصوصی در واتساپ ، یکبار برای همیشه معضل زبان انگلیسی را حل کنید.
🔸جلسات ما مختصر، مفید و اقتصادی هستند.
☘️ما در بین جلسات هم شمارا پشتیبانی میکنیم. 🔸در حال حاضر، بعد از تعیین سطح و یک جلسه رایگان ، برای هر جلسه 45 دقیقه ای فقط 12 هزار تومان پرداخت کنید و با مجموع 4 جلسه در ماه و بعد از مدتی کوتاه شاهد تحولی در قابلیت های زبان خود باشید. واتساپ تیچر
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 6,619 نفر


کانال واتساپکانال تیچرکانال ماکانال زبانکانال انگلیسیکانال بصورتکانال خصوصیکانال محیطکانال واتساپکانال شماکانال آموزشکانال میدهیمکانال دیگرکانال نگرانکانال زمانکانال مکانکانال نباشیدکانال بروشکانال تدریسکانال خصوصیکانال واتساپکانال یکبارکانال همیشهکانال معضلکانال زبانکانال انگلیسیکانال حلکانال کنیدکانال جلساتکانال ماکانال مختصرکانال مفیدکانال اقتصادیکانال هستندکانال ماکانال بینکانال جلساتکانال همکانال شماراکانال پشتیبانیکانال میکنیمکانال حالکانال حاضرکانال بعدکانال تعیینکانال سطحکانال یککانال جلسهکانال رایگانکانال هرکانال جلسهکانال 45کانال دقیقهکانال ایکانال فقطکانال 12کانال هزارکانال تومانکانال پرداختکانال کنیدکانال مجموعکانال 4کانال جلسهکانال ماهکانال بعدکانال مدتیکانال کوتاهکانال شاهدکانال تحولیکانال قابلیتکانال هایکانال زبانکانال خودکانال باشیدکانال واتساپکانال تیچرکانال whatsapp_teacher

قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، حتما نکات امنیتی را مطالعه نمایید.
نکات امنیتی گزارش تخلف
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و گلد چنل هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.

این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید