معرفی کانال تلگرام

گلد چنل: کانال تلگرام، ربات و استیکر


گلد چنل آموزشی کانال تلگرام ریاضی کنکور بی فرمول@riazibiformool

کانال ریاضی کنکور بی فرمول

آموزشی 2 سال پیش
چگونه میتوان ریاضی کنکور سراسری را بدون دانستن فرمول فقط با اطلاعات دوره دبستان بالای 80 درصد زد و به رتبه ی زیر 1000 رسید(رایگان)
اپلیکیشن رایگان*ریاضی کنکور بدون فرمول بطور خلاصه شامل:
1.آموزش رایگان بدون فرمول مثلثات.حدوپیوستگی.مشتق.انتگرال.هندسه.گسسته.احتمال.دامنه.تابع معکوس معادلات مثلثاتی.دنباله ها و سری و... .
2.آموزش حل تستهای کنکور سراسری پایان هر مبحث بدون فرمول در کمتر از 15 ثانیه با استفاده از مفاهیم کتب درسی و روشهای ابتکاری
مناسب برای:
1.افرادی که قصد شرکت در کنکور سراسری دارند(در رشته های تجربی.ریاضی فیزیک.انسانی.معارف.فنی حرفه ای و..)
2.افرادی که قصد ارتقای معدل وامتحانات مدرسه دارند و درمفهوم ریاضیات مشکل دارند
3.افرادی که قصد شرکت درآزمون استخدامی یا ارشد دارند

جهت دانلود رایگان برنامه ریاضی کنکور بدون فرمول کافیست ابتدا برنامه بازار برروی موبایلتان نصب باشد
اگر بازار ندارید در زیر است
https://cafebazaar.ir/install/?l=fa
سپس جهت دانلود رایگان برنامه
ریاضی کنکور بدون فرمول در زیر
https://cafebazaar.ir/app/iran.etesami.math13680068/

پشتیبانی : 09161145157
https://t.me/joinchat/AAAAAE7B3DdKOaZXsuTdjw
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 25,962 نفر


کانال ریاضیکانال کنکورکانال بیکانال فرمولکانال چگونهکانال میتوانکانال ریاضیکانال کنکورکانال سراسریکانال بدونکانال دانستنکانال فرمولکانال فقطکانال اطلاعاتکانال دورهکانال دبستانکانال بالایکانال 80کانال درصدکانال زدکانال رتبهکانال یکانال زیرکانال 1000کانال رسیدکانال رایگانکانال اپلیکیشنکانال رایگان*ریاضیکانال کنکورکانال بدونکانال فرمولکانال بطورکانال خلاصهکانال شاملکانال 1کانال آموزشکانال رایگانکانال بدونکانال فرمولکانال مثلثاتکانال حدوپیوستگیکانال مشتقکانال انتگرالکانال هندسهکانال گسستهکانال احتمالکانال دامنهکانال تابعکانال معکوسکانال معادلاتکانال مثلثاتیکانال دنبالهکانال سریکانال 2کانال آموزشکانال حلکانال تستهایکانال کنکورکانال سراسریکانال پایانکانال هرکانال مبحثکانال بدونکانال فرمولکانال کمترکانال 15کانال ثانیهکانال استفادهکانال مفاهیمکانال کتبکانال درسیکانال روشهایکانال ابتکاریکانال مناسبکانال 1کانال افرادیکانال قصدکانال شرکتکانال کنکورکانال سراسریکانال دارندکانال رشتهکانال هایکانال تجربیکانال ریاضیکانال فیزیککانال انسانیکانال معارفکانال فنیکانال حرفهکانال ایکانال 2کانال افرادیکانال قصدکانال ارتقایکانال معدلکانال وامتحاناتکانال مدرسهکانال دارندکانال درمفهومکانال ریاضیاتکانال مشکلکانال دارندکانال 3کانال افرادیکانال قصدکانال شرکتکانال درآزمونکانال استخدامیکانال یاکانال ارشدکانال دارندکانال جهتکانال دانلودکانال رایگانکانال برنامهکانال ریاضیکانال کنکورکانال بدونکانال فرمولکانال کافیستکانال ابتداکانال برنامهکانال بازارکانال بررویکانال موبایلتانکانال نصبکانال باشدکانال اگرکانال بازارکانال نداریدکانال زیرکانال استکانال cafebazaarکانال irinstallکانال l=faکانال سپسکانال جهتکانال دانلودکانال رایگانکانال برنامهکانال ریاضیکانال کنکورکانال بدونکانال فرمولکانال زیرکانال cafebazaarکانال irappiranکانال etesamiکانال math13680068کانال پشتیبانیکانال 09161145157کانال joinchatAAAAAE7B3DdKOaZXsuTdjwکانال riazibiformool

قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، حتما نکات امنیتی را مطالعه نمایید.
نکات امنیتی گزارش تخلف
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و گلد چنل هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.

این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید