معرفی کانال تلگرام

گلد چنل: کانال تلگرام، ربات و استیکر


گلد چنل آموزشی کانال تلگرام مشاوره برنامه ریزی@moshaveretahsi1

کانال مشاوره برنامه ریزی

آموزشی 1 ماه پیش
مشاوره پشتیبان و برنامه ریزی تحصیلی
مشاوره و برنامه ریزی آموزشی و درسی در کلیه سطوح آموزشی

در عصر جدید دستیابی به تحصیلات تکمیلی و بالاتر، دیگر ارثی نیستند بلکه پیشرفت سریع دانش و تکنولوژی موجب تسریع در رشد استعدادهای مختلف شده است. امروزه برای انجام همه امور و پیشرفت در کارها نیاز به تحصیل دانش و کسب مهارت های آموزشی می باشد. از این رو توجه به رابطه تحصیل و مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی اهمیت دارد.

اینجانب با مشاوره و برنامه‌ریزی تحصیلی به صورت علمی و با متد های نوین و حرکت فیدبک دار در راستای رسیدن به اهداف عالی شما خدمات منحصر به فردی را به صورت خصوصی و نیمه خصوصی ارِائه می کنم.
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 8,976 نفر


کانال مشاورهکانال برنامهکانال ریزیکانال مشاورهکانال پشتیبانکانال برنامهکانال ریزیکانال تحصیلیکانال مشاورهکانال برنامهکانال ریزیکانال آموزشیکانال درسیکانال کلیهکانال سطوحکانال آموزشیکانال عصرکانال جدیدکانال دستیابیکانال تحصیلاتکانال تکمیلیکانال بالاترکانال دیگرکانال ارثیکانال نیستندکانال بلکهکانال پیشرفتکانال سریعکانال دانشکانال تکنولوژیکانال موجبکانال تسریعکانال رشدکانال استعدادهایکانال مختلفکانال شدهکانال استکانال امروزهکانال انجامکانال همهکانال امورکانال پیشرفتکانال کارهاکانال نیازکانال تحصیلکانال دانشکانال کسبکانال مهارتکانال هایکانال آموزشیکانال میکانال باشدکانال اینکانال روکانال توجهکانال رابطهکانال تحصیلکانال مشاورهکانال برنامهکانال ریزیکانال تحصیلیکانال اهمیتکانال داردکانال اینجانبکانال مشاورهکانال برنامه‌ریزیکانال تحصیلیکانال صورتکانال علمیکانال متدکانال هایکانال نوینکانال حرکتکانال فیدبککانال دارکانال راستایکانال رسیدنکانال اهدافکانال عالیکانال شماکانال خدماتکانال منحصرکانال فردیکانال صورتکانال خصوصیکانال نیمهکانال خصوصیکانال ارِائهکانال میکانال کنمکانال moshaveretahsi1

قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، حتما نکات امنیتی را مطالعه نمایید.
نکات امنیتی گزارش تخلف
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و گلد چنل هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.

این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید