معرفی کانال تلگرام

گلد چنل: کانال تلگرام، ربات و استیکر


گلد چنل آموزشی کانال تلگرام لوح زرین@lohezarin_school

کانال لوح زرین

آموزشی 1 سال پیش
این مجموعه در سال 1393 به همت گروهی از متخصصین و فرهنگیان با تجربه و با بهره گیری از شیوه های نوین آموزشی تاسیس گردید. مجتمع آموزشی لوح زرین با فضایی بالغ بر 800 متر مربع اعم از کتابخانه، آزمایشگاه، سالن ورزش، سالن اجتماعات وآمفی تئاتر، نمازخانه و... درمنطقه 5 آموزش و پرورش قرار دارد.

- سیستم هوشمند در تمامی کلاسهای درس
- استفاده از کادر مجرب معلمان برتر آموزش و پرورش
- سایت کامپیوتری مجهز
- شبکه اینترنتی با امنیت بالا
- دوربین های مدار بسته
- مکان های آموزشی از قبیل کتابخانه، آزمایشگاه، نمازخانه، سالن ورزش، سالن اجتماعات و آمفی تئاتر
- تهیه غذای گرم با بهترین مواد اولیه و آشپز مورد تایید مرکز بهداشت
- سالن غذا خوری مجزا
- استفاده از اپلیکیشن آموزشی در کلیه مراحل...
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 1,398 نفر


کانال لوحکانال زرینکانال اینکانال مجموعهکانال سالکانال 1393کانال همتکانال گروهیکانال متخصصینکانال فرهنگیانکانال تجربهکانال بهرهکانال گیریکانال شیوهکانال هایکانال نوینکانال آموزشیکانال تاسیسکانال گردیدکانال مجتمعکانال آموزشیکانال لوحکانال زرینکانال فضاییکانال بالغکانال 800کانال مترکانال مربعکانال اعمکانال کتابخانهکانال آزمایشگاهکانال سالنکانال ورزشکانال سالنکانال اجتماعاتکانال وآمفیکانال تئاترکانال نمازخانهکانال درمنطقهکانال 5کانال آموزشکانال پرورشکانال قرارکانال داردکانال سیستمکانال هوشمندکانال تمامیکانال کلاسهایکانال درسکانال استفادهکانال کادرکانال مجربکانال معلمانکانال برترکانال آموزشکانال پرورشکانال سایتکانال کامپیوتریکانال مجهزکانال شبکهکانال اینترنتیکانال امنیتکانال بالاکانال دوربینکانال هایکانال مدارکانال بستهکانال مکانکانال هایکانال آموزشیکانال قبیلکانال کتابخانهکانال آزمایشگاهکانال نمازخانهکانال سالنکانال ورزشکانال سالنکانال اجتماعاتکانال آمفیکانال تئاترکانال تهیهکانال غذایکانال گرمکانال بهترینکانال موادکانال اولیهکانال آشپزکانال موردکانال تاییدکانال مرکزکانال بهداشتکانال سالنکانال غذاکانال خوریکانال مجزاکانال استفادهکانال اپلیکیشنکانال آموزشیکانال کلیهکانال مراحلکانال lohezarin_school

قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، حتما نکات امنیتی را مطالعه نمایید.
نکات امنیتی گزارش تخلف
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و گلد چنل هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.

این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید