معرفی کانال تلگرام

گلد چنل: کانال تلگرام، ربات و استیکر


گلد چنل آموزشی کانال تلگرام کنکور 98@konkur98ia

کانال کنکور 98

آموزشی 2 سال پیش
کانال کنکور 98 رشته تجربی و رشته ریاضی همراه با
- نمونه سوالات
- جزوه کنکوری اساتید برتر
- کلیپ های رایگان آموزشی کنکور 98
- مشاوره رایگان
- معرفی منابع کنکور
و برنامه ریزی و روش علمی قبولی در رشته مورد نظر در کانال کنکور 98 ارائه خواهد شد.
همچنین جزوه های خلاصه دروس مختلف دوازدهم ، یازدهم ، دهم در کانال تلگرام کنکور ۹۸ منتشر خواهد شد تا برای کنکور آماده تر باشید.
@konkur98ia

در ضمن در این کانال مطالب سری لقمه پایه دوازدهم تجربی و رشته ریاضی نیز قرار خواهد گرفت.
پس فرصت حضور در کانال کنکور 98 را از دست ندهید.

انسانیا هم میتونن ازکانال @yekkonkuri استفاده کنن
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 21,216 نفر


کانال کنکورکانال 98کانال کنکورکانال 98کانال رشتهکانال تجربیکانال رشتهکانال ریاضیکانال همراهکانال نمونهکانال سوالاتکانال جزوهکانال کنکوریکانال اساتیدکانال برترکانال کلیپکانال هایکانال رایگانکانال آموزشیکانال کنکورکانال 98کانال مشاورهکانال رایگانکانال معرفیکانال منابعکانال کنکورکانال برنامهکانال ریزیکانال روشکانال علمیکانال قبولیکانال رشتهکانال موردکانال نظرکانال کنکورکانال 98کانال ارائهکانال خواهدکانال همچنینکانال جزوهکانال هایکانال خلاصهکانال دروسکانال مختلفکانال دوازدهمکانال یازدهمکانال دهمکانال تلگرامکانال کنکورکانال ۹۸کانال منتشرکانال خواهدکانال کنکورکانال آمادهکانال ترکانال باشیدکانال konkur98iaکانال ضمنکانال اینکانال مطالبکانال سریکانال لقمهکانال پایهکانال دوازدهمکانال تجربیکانال رشتهکانال ریاضیکانال نیزکانال قرارکانال خواهدکانال گرفتکانال پسکانال فرصتکانال حضورکانال کنکورکانال 98کانال دستکانال ندهیدکانال انسانیاکانال همکانال میتوننکانال ازکانالکانال yekkonkuriکانال استفادهکانال کننکانال konkur98ia

قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، حتما نکات امنیتی را مطالعه نمایید.
نکات امنیتی گزارش تخلف
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و گلد چنل هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.

این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید