معرفی کانال تلگرام

گلد چنل: کانال تلگرام، ربات و استیکر


گلد چنل آموزشی کانال تلگرام انجمن جرم شناسی@anjoman_criminology

کانال انجمن جرم شناسی

آموزشی 2 سال پیش
انجمن ایرانی جرم شناسی
مادّۀ 1- با توجه به اهمیّت روز افزون نقش جرم شناسی در شناخت جرم و پیشگیری از وقوع آن و اتخّاذ تدابیر مناسب به منظور اصلاح و تربیت بز+اران و به منظور اعتلاء و گسترش
این دانش حقوقی و اجتماعی و پژوهش در آن ، انجمن ایرانی جرم شناسی تشکیل گردید.
مادّۀ2-انجمن صرفاً در زمینه علمی ، تحقیقاتی و تخصصّی مربوط فعالیّت می‌نماید.
مادّۀ 3-انجمن بنیادی غیر انتفاعی است و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیأت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد.
مادّۀ4- مراکز انجمن در تهران است و شعب آن پس از کسب موافقت کمیسیون انجمن های علمی می توانند در هر منطقه ای از کشور تشکیل گردد.
مادّۀ5- انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدّت نا محدود تشکیل می شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

فصل دوم - وظایف و فعالیتها
مادّۀ6- به منظور نیل به هدفهای مذکور در مادّۀ (1) این اساسنامه ، انجمن اقدامات و فعالیّتهای زیر را به عمل خواهد آورد:
1-6- ایجاد ارتباط علمی ،تحقیقاتی ، آموزشی و تبادل نظر بین محققان ، متخصصان و سایر کارشناسانی که به نحوی در شاخه های گوناگون حقوق جزا و جرم شناسی فعالیّت دارند.
2-6 –همکاری با وزارت فرهنگ و آموزش عالی و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در برنامه ریزی آموزشی ، پرورشی و برگزاری گرد همائیها.
3-6- ارزیابی و باز نگری برنامه های آموزشی ، پژوهشی، و ارائه پیشنهادهای لازم در مسائل رشته مذکور.
4-6 – ارائه خدمات : آموزشی ، علمی، پژوهشی.
5-6- ترغیب و تشویق پژوهشگران ، و دانشجویان در پیشبرد فعالیّتهای علمی و تحقیقاتی.
6-6- تهیّه و تدوین و انتشار نشریات علمی ، آموزشی ، و برگزاری گردهمائی های آموزشی و پژوهشی در سطوح داخلی و خاجی با رعایت قوانین و مقررّات جاری کشور.

فصل سوّم - عضویت
مادّۀ 7- عضویت در انجمن به طریق زیر میباشد:
1-7-عضویت پیوسته هیأت موسس انجمن و کلیه افرادی که دارای درجه کارشناسی ارشد در یکی از رشته های، جرم شناسی ،اداره امور زندانها ،حقوق و جامعه شناسی باشند میتوانند طبق ضوابط مذکور در این اساسنامه به عضویت پیوسته انجمن در آیند.
2-7-عضویت وابسته : افرادی که دارای شرایط زیر هستند میتوانند به عضویت وابسته انجمن درآیند:
الف-کلیه کسانی که دارای درجه کارشناسی در رشته حقوق وجامعه شناسی باشند.
ب-کلیه کسانی که دارای درجه کارشناسی بوده و حداقل مدت 5 سال به نحوی در زمینه جرم شناسی و اداره امور زندانها فعالیت داشته باشند
3-7- عضویت دانشجویی:کلیه دانشجویانی که در رشته های حقوق به تحصیل اشتغال دارند.
4-7-عضویت افتخاری : شخصیتهای ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه های حقوق جامعه شناسی حائز اهمیت خاص باشد و یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهای موثر و ارزنده ای نموده باشند.
5-7-سازمانهایی که در زمینه علمی و پزوهشی جرم شناسی و حقوق جزا فعالیت دارند می توانند به عضویت پیوسته انجمن در آیند.
تبصره1- عضو افتخاری انجمن کلیه مزایای عضو پیوسته به استثنای حق انتخاب شدن به عضویت هیأت مدیره را دارا است.
تبصره 2- قبول عضویّت افراد منوط به شرایط زیر است:
1-پیشنهاد هیأت مؤسس
2- تصویب هیأت مدیره
2-تصویب هیأت مدیره
مادّۀ8 - هر یک از اعضای انجمن سالانه مبلغی را که میزان آن به تصویب مجمع عمومی خواهد
رسید به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.
تبصره- پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی را نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نخواهد کرد.
مادّۀ 9- عضویت در انجمن در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد:
1-9- استعفای کتبی عضو.
2-9- عدم پرداخت حق عضویت سالانه در دو سال متوالی و یا سه سال متناوب.
3-9- انجام اعمال و رفتار خلاف شوؤن جامعه حقوقدانان و انجمن.
4-9-اقدام به اعمال و رفتاری که موجب تضعیف انجمن گردد.
تبصره- خاتمه عضویت با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب هیأت مؤسس خواهد بود.
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 18,434 نفر


کانال انجمنکانال جرمکانال شناسیکانال انجمنکانال ایرانیکانال جرمکانال شناسیکانال مادّۀکانال 1کانال توجهکانال اهمیّتکانال روزکانال افزونکانال نقشکانال جرمکانال شناسیکانال شناختکانال جرمکانال پیشگیریکانال وقوعکانال آنکانال اتخّاذکانال تدابیرکانال مناسبکانال منظورکانال اصلاحکانال تربیتکانال بز+ارانکانال منظورکانال اعتلاءکانال گسترشکانال اینکانال دانشکانال حقوقیکانال اجتماعیکانال پژوهشکانال آنکانال انجمنکانال ایرانیکانال جرمکانال شناسیکانال تشکیلکانال گردیدکانال مادّۀ2کانال انجمنکانال صرفاًکانال زمینهکانال علمیکانال تحقیقاتیکانال تخصصّیکانال مربوطکانال فعالیّتکانال می‌نمایدکانال مادّۀکانال 3کانال انجمنکانال بنیادیکانال غیرکانال انتفاعیکانال استکانال تاریخکانال ثبتکانال دارایکانال شخصیتکانال حقوقیکانال استکانال رئیسکانال هیأتکانال مدیرهکانال آنکانال نمایندهکانال قانونیکانال انجمنکانال میکانال باشدکانال مادّۀ4کانال مراکزکانال انجمنکانال تهرانکانال استکانال شعبکانال آنکانال پسکانال کسبکانال موافقتکانال کمیسیونکانال انجمنکانال هایکانال علمیکانال میکانال توانندکانال هرکانال منطقهکانال ایکانال کشورکانال تشکیلکانال گرددکانال مادّۀ5کانال انجمنکانال تاریخکانال تصویبکانال اینکانال اساسنامهکانال مدّتکانال ناکانال محدودکانال تشکیلکانال میکانال شودکانال ملزمکانال رعایتکانال قوانینکانال جمهوریکانال اسلامیکانال ایرانکانال میکانال باشدکانال فصلکانال دومکانال وظایفکانال فعالیتهاکانال مادّۀ6کانال منظورکانال نیلکانال هدفهایکانال مذکورکانال مادّۀکانال 1کانال اینکانال اساسنامهکانال انجمنکانال اقداماتکانال فعالیّتهایکانال زیرکانال عملکانال خواهدکانال آوردکانال 1کانال 6کانال ایجادکانال ارتباطکانال علمیکانال تحقیقاتیکانال آموزشیکانال تبادلکانال نظرکانال بینکانال محققانکانال متخصصانکانال سایرکانال کارشناسانیکانال نحویکانال شاخهکانال هایکانال گوناگونکانال حقوقکانال جزاکانال جرمکانال شناسیکانال فعالیّتکانال دارندکانال 2کانال 6کانال –همکاریکانال وزارتکانال فرهنگکانال آموزشکانال عالیکانال دانشگاههاکانال مؤسساتکانال آموزشکانال عالیکانال برنامهکانال ریزیکانال آموزشیکانال پرورشیکانال برگزاریکانال گردکانال همائیهاکانال 3کانال 6کانال ارزیابیکانال بازکانال نگریکانال برنامهکانال هایکانال آموزشیکانال پژوهشیکانال ارائهکانال پیشنهادهایکانال لازمکانال مسائلکانال رشتهکانال مذکورکانال 4کانال 6کانال –کانال ارائهکانال خدماتکانال آموزشیکانال علمیکانال پژوهشیکانال 5کانال 6کانال ترغیبکانال تشویقکانال پژوهشگرانکانال دانشجویانکانال پیشبردکانال فعالیّتهایکانال علمیکانال تحقیقاتیکانال 6کانال 6کانال تهیّهکانال تدوینکانال انتشارکانال نشریاتکانال علمیکانال آموزشیکانال برگزاریکانال گردهمائیکانال هایکانال آموزشیکانال پژوهشیکانال سطوحکانال داخلیکانال خاجیکانال رعایتکانال قوانینکانال مقررّاتکانال جاریکانال کشورکانال فصلکانال سوّمکانال عضویتکانال مادّۀکانال 7کانال عضویتکانال انجمنکانال طریقکانال زیرکانال میباشدکانال 1کانال 7کانال عضویتکانال پیوستهکانال هیأتکانال موسسکانال انجمنکانال کلیهکانال افرادیکانال دارایکانال درجهکانال کارشناسیکانال ارشدکانال یکیکانال رشتهکانال هایکانال جرمکانال شناسیکانال ادارهکانال امورکانال زندانهاکانال حقوقکانال جامعهکانال شناسیکانال باشندکانال میتوانندکانال طبقکانال ضوابطکانال مذکورکانال اینکانال اساسنامهکانال عضویتکانال پیوستهکانال انجمنکانال آیندکانال 2کانال 7کانال عضویتکانال وابستهکانال افرادیکانال دارایکانال شرایطکانال زیرکانال هستندکانال میتوانندکانال عضویتکانال وابستهکانال انجمنکانال درآیندکانال الفکانال کلیهکانال کسانیکانال دارایکانال درجهکانال کارشناسیکانال رشتهکانال حقوقکانال وجامعهکانال شناسیکانال باشندکانال بکانال کلیهکانال کسانیکانال دارایکانال درجهکانال کارشناسیکانال بودهکانال حداقلکانال مدتکانال 5کانال سالکانال نحویکانال زمینهکانال جرمکانال شناسیکانال ادارهکانال امورکانال زندانهاکانال فعالیتکانال داشتهکانال باشندکانال 3کانال 7کانال عضویتکانال دانشجوییکانال کلیهکانال دانشجویانیکانال رشتهکانال هایکانال حقوقکانال تحصیلکانال اشتغالکانال دارندکانال 4کانال 7کانال عضویتکانال افتخاریکانال شخصیتهایکانال ایرانیکانال خارجیکانال مقامکانال علمیکانال آنانکانال زمینهکانال هایکانال حقوقکانال جامعهکانال شناسیکانال حائزکانال اهمیتکانال خاصکانال باشدکانال یاکانال پیشبردکانال اهدافکانال انجمنکانال کمکهایکانال موثرکانال ارزندهکانال ایکانال نمودهکانال باشندکانال 5کانال 7کانال سازمانهاییکانال زمینهکانال علمیکانال پزوهشیکانال جرمکانال شناسیکانال حقوقکانال جزاکانال فعالیتکانال دارندکانال میکانال توانندکانال عضویتکانال پیوستهکانال انجمنکانال آیندکانال تبصره1کانال عضوکانال افتخاریکانال انجمنکانال کلیهکانال مزایایکانال عضوکانال پیوستهکانال استثنایکانال حقکانال انتخابکانال شدنکانال عضویتکانال هیأتکانال مدیرهکانال داراکانال استکانال تبصرهکانال 2کانال قبولکانال عضویّتکانال افرادکانال منوطکانال شرایطکانال زیرکانال استکانال 1کانال پیشنهادکانال هیأتکانال مؤسسکانال 2کانال تصویبکانال هیأتکانال مدیرهکانال 2کانال تصویبکانال هیأتکانال مدیرهکانال مادّۀ8کانال هرکانال یککانال اعضایکانال انجمنکانال سالانهکانال مبلغیکانال میزانکانال آنکانال تصویبکانال مجمعکانال عمومیکانال خواهدکانال رسیدکانال عنوانکانال حقکانال عضویتکانال پرداختکانال خواهدکانال کردکانال تبصرهکانال پرداختکانال حقکانال عضویتکانال هیچگونهکانال حقکانال ادعاییکانال نسبتکانال داراییکانال انجمنکانال عضوکانال ایجادکانال نخواهدکانال کردکانال مادّۀکانال 9کانال عضویتکانال انجمنکانال یکیکانال مواردکانال زیرکانال خاتمهکانال میکانال یابدکانال 1کانال 9کانال استعفایکانال کتبیکانال عضوکانال 2کانال 9کانال عدمکانال پرداختکانال حقکانال عضویتکانال سالانهکانال دوکانال سالکانال متوالیکانال یاکانال سهکانال سالکانال متناوبکانال 3کانال 9کانال انجامکانال اعمالکانال رفتارکانال خلافکانال شوؤنکانال جامعهکانال حقوقدانانکانال انجمنکانال 4کانال 9کانال اقدامکانال اعمالکانال رفتاریکانال موجبکانال تضعیفکانال انجمنکانال گرددکانال تبصرهکانال خاتمهکانال عضویتکانال پیشنهادکانال هیأتکانال مدیرهکانال تصویبکانال هیأتکانال مؤسسکانال خواهدکانال بودکانال anjoman_criminology

قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، حتما نکات امنیتی را مطالعه نمایید.
نکات امنیتی گزارش تخلف
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و گلد چنل هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.

این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید