معرفی کانال تلگرام

گلد چنل: کانال تلگرام، ربات و استیکر


گلد چنل آموزشی کانال تلگرام آمارپردازان@amarpardazan

کانال آمارپردازان

آموزشی 3 سال پیش
کادر مدیریت شرکت آمارپردازان با نظارت دکتر مهدی جباری نوقابی (عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد) و فارغ التحصیلان و دانشجویان مجرب تحصیلات تکمیلی گروه آمار دانشگاه فردوسی مشهد، با تخصص و تجربه کافی ضمن به روز نگه داشتن اطلاعات در این زمینه مشغول فعالیت بوده و آمادگی خود را جهت ارائه‌ی مشاوره و تحلیل های تخصصی آماری با نرم افزارهای روز کشور به دانشجویان عزیز اعلام می‌نماید.
فعالیت در زمینه های
1-تحلیل سلسله مراتبی(ANP وAHP)
2-تحلیل سلسله مراتبی فازی
3- معادلات ساختاری
4-داده کاوی
5- تعیین حجم نمونه
6- تحلیل داده های پانلی
7-تحلیل آماری پایان نامه
8-مشاوره جهت تعیین روش نمونه گیری و روش آماری مناسب
با انواع نرم افزارهای
1-LISREL
2-SPSS
3-Topsis
4-Expert choice
5-Smart-pls
6-AMOS
7-EVIEWS
8-NCSS&PASS
9-R
دیگر خدمات
1-مشاوره رایگان با ایمیل و یا به صورت تلفنی
2-امکان آموزش و پرسش و پاسخ در کانال وگروه آمارپردازان
آدرس کانال amarpardazan@
آدرس گروه http://telegram.me/joinchat/BmctsUn6kCNv0u8luYVJA
3-دوره های آموزشی نرم افزار
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 2,683 نفر


کانال آمارپردازانکانال کادرکانال مدیریتکانال شرکتکانال آمارپردازانکانال نظارتکانال دکترکانال مهدیکانال جباریکانال نوقابیکانال عضوکانال هیئتکانال علمیکانال دانشگاهکانال فردوسیکانال مشهدکانال فارغکانال التحصیلانکانال دانشجویانکانال مجربکانال تحصیلاتکانال تکمیلیکانال گروهکانال آمارکانال دانشگاهکانال فردوسیکانال مشهدکانال تخصصکانال تجربهکانال کافیکانال ضمنکانال روزکانال نگهکانال داشتنکانال اطلاعاتکانال اینکانال زمینهکانال مشغولکانال فعالیتکانال بودهکانال آمادگیکانال خودکانال جهتکانال ارائه‌یکانال مشاورهکانال تحلیلکانال هایکانال تخصصیکانال آماریکانال نرمکانال افزارهایکانال روزکانال کشورکانال دانشجویانکانال عزیزکانال اعلامکانال می‌نمایدکانال فعالیتکانال زمینهکانال هایکانال 1کانال تحلیلکانال سلسلهکانال مراتبیکانال ANPکانال وAHPکانال 2کانال تحلیلکانال سلسلهکانال مراتبیکانال فازیکانال 3کانال کانال معادلاتکانال ساختاریکانال 4کانال دادهکانال کاویکانال 5کانال کانال تعیینکانال حجمکانال نمونهکانال 6کانال کانال تحلیلکانال دادهکانال هایکانال پانلیکانال 7کانال تحلیلکانال آماریکانال پایانکانال نامهکانال 8کانال مشاورهکانال جهتکانال تعیینکانال روشکانال نمونهکانال گیریکانال روشکانال آماریکانال مناسبکانال انواعکانال نرمکانال افزارهایکانال 1کانال LISRELکانال 2کانال SPSSکانال 3کانال Topsisکانال 4کانال Expertکانال choiceکانال 5کانال Smartکانال plsکانال 6کانال AMOSکانال 7کانال EVIEWSکانال 8کانال NCSS&کانال PASSکانال 9کانال Rکانال دیگرکانال خدماتکانال 1کانال مشاورهکانال رایگانکانال ایمیلکانال یاکانال صورتکانال تلفنیکانال 2کانال امکانکانال آموزشکانال پرسشکانال پاسخکانال وگروهکانال آمارپردازانکانال آدرسکانال amarpardazanکانال آدرسکانال گروهکانال httpکانال telegramکانال mejoinchatBmctsUn6kCNv0u8luYVJAکانال 3کانال دورهکانال هایکانال آموزشیکانال نرمکانال افزارکانال amarpardazan

قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، حتما نکات امنیتی را مطالعه نمایید.
نکات امنیتی گزارش تخلف
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و گلد چنل هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.

این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید