معرفی کانال تلگرام

گلد چنل: کانال تلگرام، ربات و استیکر


گلد چنل آموزشی کانال تلگرام آواز سنتی از راه دور@Teletraditionalsong

کانال آواز سنتی از راه دور

آموزشی 2 سال پیش
اگر تمایل به انجام تست خوانندگی در زمینه آواز سنتی دارید می توانید صدای خود را با گوشی همراه و یا هر وسیله دیگر ترجیحا با فرمت MP3 ضبط نموده و به آدرس زیر ارسال نمایید تا ضمن بررسی، گزارش تحلیل و نتیجه آن بصورت رایگان و در زمان مقتضی برای شما ارسال شود.
آدرس تلگرام @Masoudkamous
اگر تمایل به دریافت آموزش خوانندگی در زمینه آواز سنتی از راه دور و بدون حضور فیزیکی دارید می توانید پس از ارسال صدای خود به آدرس فوق و دریافت نتیجه ، نسبت به هماهنگی برای ثبت نام از طریق همان آدرس اقدام کنید.
اگر تمایل به تجربه کردن فضای واقعی کلاس آواز را دارید میتوانید با شماره تلفن زیر تماس حاص نمایید و یک جلسه رایگان را برای آشنایی بیشتر با کلاس آواز سنتی تجربه کنید. (این گزینه درحال حاضر مربوط به شهر تهران است)

آموزشگاه موسیقی نوین- تهران021-77884879
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 6,401 نفر


کانال آوازکانال سنتیکانال راهکانال دورکانال اگرکانال تمایلکانال انجامکانال تستکانال خوانندگیکانال زمینهکانال آوازکانال سنتیکانال داریدکانال میکانال توانیدکانال صدایکانال خودکانال گوشیکانال همراهکانال یاکانال هرکانال وسیلهکانال دیگرکانال ترجیحاکانال فرمتکانال MP3کانال ضبطکانال نمودهکانال آدرسکانال زیرکانال ارسالکانال نماییدکانال ضمنکانال بررسیکانال گزارشکانال تحلیلکانال نتیجهکانال آنکانال بصورتکانال رایگانکانال زمانکانال مقتضیکانال شماکانال ارسالکانال شودکانال آدرسکانال تلگرامکانال Masoudkamousکانال اگرکانال تمایلکانال دریافتکانال آموزشکانال خوانندگیکانال زمینهکانال آوازکانال سنتیکانال راهکانال دورکانال بدونکانال حضورکانال فیزیکیکانال داریدکانال میکانال توانیدکانال پسکانال ارسالکانال صدایکانال خودکانال آدرسکانال فوقکانال دریافتکانال نتیجهکانال نسبتکانال هماهنگیکانال ثبتکانال نامکانال طریقکانال همانکانال آدرسکانال اقدامکانال کنیدکانال اگرکانال تمایلکانال تجربهکانال کردنکانال فضایکانال واقعیکانال کلاسکانال آوازکانال داریدکانال میتوانیدکانال شمارهکانال تلفنکانال زیرکانال تماسکانال حاصکانال نماییدکانال یککانال جلسهکانال رایگانکانال آشناییکانال بیشترکانال کلاسکانال آوازکانال سنتیکانال تجربهکانال کنیدکانال اینکانال گزینهکانال درحالکانال حاضرکانال مربوطکانال شهرکانال تهرانکانال استکانال آموزشگاهکانال موسیقیکانال نوینکانال تهران021کانال 77884879کانال Teletraditionalsong

قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، حتما نکات امنیتی را مطالعه نمایید.
نکات امنیتی گزارش تخلف
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و گلد چنل هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.

این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید