معرفی کانال تلگرام

گلد چنل: کانال تلگرام، ربات و استیکر


گلد چنل آموزشی کانال تلگرام برنامه ریزی کنکور@Moshavere_Barnamerizi_konkur98

کانال برنامه ریزی کنکور

آموزشی 2 سال پیش
#کلینیک تخصصی مشاوره کنکور#

مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی انگیزشی ویژه کنکور 98 (نظام قدیم و جدید) و پایه دهم یازدهم دوازدهم توسط دانشجوی دندان پزشکی و رتبه برتر کنکور سارسری۹۶به صورت مستقیم و اجرای تمامی مراحل مشاوره توسط ایشان
#اراِئه برنامه دقیق روزانه
#بررسی اجرای درست برنامه به صورت هفتگی
#برقراری تماس تلفنی با دانش آموز و والدین جهت آگاهی از کیفیت مطالعه و وضعیت دانش آموز و نظرات والدین
#معرفی به آزمون به منظور سنجش پیشرفت و یافتن نقاط ضعف و قوت داوطلب
#تحلیل و بررسی دقیق آزمون ها و ارائه را+ار جهت بهبود وضعیت درسی
#پیشنهاد منابع کمک آموزشی به صورت کاملا شخصی و ویژه نیازهای هر داوطلب
...فقط کافیه یه سر به کانال مون بزنید...
با آرزوی پیروزی و سربلندی همه سخت کوشان
اطلاعات بیشتر: 09220973340
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 16,189 نفر


کانال برنامهکانال ریزیکانال کنکورکانال کلینیککانال تخصصیکانال مشاورهکانال کنکورکانال مشاورهکانال برنامهکانال ریزیکانال تحصیلیکانال انگیزشیکانال ویژهکانال کنکورکانال 98کانال نظامکانال قدیمکانال جدیدکانال پایهکانال دهمکانال یازدهمکانال دوازدهمکانال توسطکانال دانشجویکانال دندانکانال پزشکیکانال رتبهکانال برترکانال کنکورکانال سارسری۹۶بهکانال صورتکانال مستقیمکانال اجرایکانال تمامیکانال مراحلکانال مشاورهکانال توسطکانال ایشانکانال اراِئهکانال برنامهکانال دقیقکانال روزانهکانال بررسیکانال اجرایکانال درستکانال برنامهکانال صورتکانال هفتگیکانال برقراریکانال تماسکانال تلفنیکانال دانشکانال آموزکانال والدینکانال جهتکانال آگاهیکانال کیفیتکانال مطالعهکانال وضعیتکانال دانشکانال آموزکانال نظراتکانال والدینکانال معرفیکانال آزمونکانال منظورکانال سنجشکانال پیشرفتکانال یافتنکانال نقاطکانال ضعفکانال قوتکانال داوطلبکانال تحلیلکانال بررسیکانال دقیقکانال آزمونکانال ارائهکانال را+ارکانال جهتکانال بهبودکانال وضعیتکانال درسیکانال پیشنهادکانال منابعکانال کمککانال آموزشیکانال صورتکانال کاملاکانال شخصیکانال ویژهکانال نیازهایکانال هرکانال داوطلبکانال فقطکانال کافیهکانال یهکانال سرکانال مونکانال بزنیدکانال آرزویکانال پیروزیکانال سربلندیکانال همهکانال سختکانال کوشانکانال اطلاعاتکانال بیشترکانال 09220973340کانال Moshavere_Barnamerizi_konkur98

قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، حتما نکات امنیتی را مطالعه نمایید.
نکات امنیتی گزارش تخلف
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و گلد چنل هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.

این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید