معرفی کانال تلگرام

گلد چنل: کانال تلگرام، ربات و استیکر


گلد چنل آموزشی کانال تلگرام حقوق و زندگی@Hoghooghvazendegi

کانال حقوق و زندگی

آموزشی 1 سال پیش
🏚 🚗 اگه قصد خرید و فروش خونه یا ماشین دارید؛
☹️ دوست دارید بدونید اگه طرف معامله دبّه کند، چه باید کرد؟
💑 اگه میخواهی بدونی در دفترچه های ازدواج، چه شرایط دیگری میتوان گنجاند؟
🏢 هنگام استخدام در شرکت یا سازمانی، چه شروطی به نفع یا به ضرر شماست؟
📃 چگونه از چک یا سفته، استفاده صحیح کنیم؟
👮‍♀️ صفر تا صد یک حادثه تصادف را چگونه میتوان بهتر‎ مدیریت کرد؟
⚖️ اگه کار ما به دادرسی کشید، چگونه دفاع کنیم؟
🔍 خلاصه؛ اینکه چکار کنیم در زندگی کلاه سرمون نره؟!
پاسخ خود را با همین کلید واژه ها، کانال ما جستجو کنید...👇👇👇👇
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 6,816 نفر


کانال حقوقکانال زندگیکانال اگهکانال قصدکانال خریدکانال فروشکانال خونهکانال یاکانال ماشینکانال دارید؛کانال دوستکانال داریدکانال بدونیدکانال اگهکانال طرفکانال معاملهکانال دبّهکانال کندکانال چهکانال بایدکانال کرد؟کانال اگهکانال میخواهیکانال بدونیکانال دفترچهکانال هایکانال ازدواجکانال چهکانال شرایطکانال دیگریکانال میتوانکانال گنجاند؟کانال هنگامکانال استخدامکانال شرکتکانال یاکانال سازمانیکانال چهکانال شروطیکانال نفعکانال یاکانال ضررکانال شماست؟کانال چگونهکانال چککانال یاکانال سفتهکانال استفادهکانال صحیحکانال کنیم؟کانال ‍کانال صفرکانال صدکانال یککانال حادثهکانال تصادفکانال چگونهکانال میتوانکانال بهتر‎کانال مدیریتکانال کرد؟کانال اگهکانال کارکانال ماکانال دادرسیکانال کشیدکانال چگونهکانال دفاعکانال کنیم؟کانال خلاصه؛کانال اینکهکانال چکارکانال کنیمکانال زندگیکانال کلاهکانال سرمونکانال نره؟کانال پاسخکانال خودکانال همینکانال کلیدکانال واژهکانال ماکانال جستجوکانال کنیدکانال Hoghooghvazendegi

قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، حتما نکات امنیتی را مطالعه نمایید.
نکات امنیتی گزارش تخلف
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و گلد چنل هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.

این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید