معرفی کانال تلگرام

گلد چنل: کانال تلگرام، ربات و استیکر


گلد چنل آموزشی کانال تلگرام American English@AmEnglish

کانال American English

آموزشی 1 سال پیش
کانال American English (اِمریکن انگلیش) ، یک کانال اموزش زبان پیشتاز به صورت آنلاین با مدیران آمریکایی برای کاربرانی با هر سطح از دانش انگلیسی می‌باشد. مطالب ما گستره وسیعی از آموزندگان زبان انگلیسی را از سطوح ابتدایی تا آیتلس و تافل ( IELTS / TOEFL ) در بر میگیرند.با کادر با تجربه تولید محتوا ما ، از تجربه یاد گیری آسان زبان انگلیسی نهایت لذت را ببرید. با گروه آموزش زبان بزرگ ما مهارت های زبانی خود رو پرورش دهید، در فعالیت های کلاس های آنلاین ما شرکت کنید از تعامل با کاربرانی از سراسر دنیا لذت ببرید. این گروه که به مدت ۳ سال فعال بوده، هر روز با برنامه ای مشخص برای شما دوستان کلاس های رایگان اسپیکینگ، رایتینگ، لیسنینگ و ... برگزار میکند. اگر مایل به یادگیری بیشتر و خصوصی هستید، علاوه بر این گروه، گروه های آموزشی تضمینی با قیمت های ویژه و تخفیف خورده نیز وجود دارند! شرکت در این کلاس ها صرف جویی در زمان و هزینه شماست. از ۰ تا ۱۰۰ زبان را به بهترین نحو با ما یاد بگیرید و با لهجه بی نظیر خود همه را تحت تاثیر قرار دهید!
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 2,165 نفر


کانال Americanکانال Englishکانال Americanکانال Englishکانال اِمریکنکانال انگلیشکانال یککانال اموزشکانال زبانکانال پیشتازکانال صورتکانال آنلاینکانال مدیرانکانال آمریکاییکانال کاربرانیکانال هرکانال سطحکانال دانشکانال انگلیسیکانال می‌باشدکانال مطالبکانال ماکانال گسترهکانال وسیعیکانال آموزندگانکانال زبانکانال انگلیسیکانال سطوحکانال ابتداییکانال آیتلسکانال تافلکانال IELTSکانال TOEFLکانال میگیرندکانال کادرکانال تجربهکانال تولیدکانال محتواکانال ماکانال تجربهکانال یادکانال گیریکانال آسانکانال زبانکانال انگلیسیکانال نهایتکانال لذتکانال ببریدکانال گروهکانال آموزشکانال زبانکانال بزرگکانال ماکانال مهارتکانال هایکانال زبانیکانال خودکانال روکانال پرورشکانال دهیدکانال فعالیتکانال هایکانال کلاسکانال هایکانال آنلاینکانال ماکانال شرکتکانال کنیدکانال تعاملکانال کاربرانیکانال سراسرکانال دنیاکانال لذتکانال ببریدکانال اینکانال گروهکانال مدتکانال ۳کانال سالکانال فعالکانال بودهکانال هرکانال روزکانال برنامهکانال ایکانال مشخصکانال شماکانال دوستانکانال کلاسکانال هایکانال رایگانکانال اسپیکینگکانال رایتینگکانال لیسنینگکانال برگزارکانال میکندکانال اگرکانال مایلکانال یادگیریکانال بیشترکانال خصوصیکانال هستیدکانال علاوهکانال اینکانال گروهکانال گروهکانال هایکانال آموزشیکانال تضمینیکانال قیمتکانال هایکانال ویژهکانال تخفیفکانال خوردهکانال نیزکانال وجودکانال دارندکانال شرکتکانال اینکانال کلاسکانال صرفکانال جوییکانال زمانکانال هزینهکانال شماستکانال ۰کانال ۱۰۰کانال زبانکانال بهترینکانال نحوکانال ماکانال یادکانال بگیریدکانال لهجهکانال بیکانال نظیرکانال خودکانال همهکانال تحتکانال تاثیرکانال قرارکانال دهیدکانال AmEnglish

قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، حتما نکات امنیتی را مطالعه نمایید.
نکات امنیتی گزارش تخلف
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و گلد چنل هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.

این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید