معرفی کانال و پیج

گلد چنل: کانال، پیج و استیکر


ثبت کانال
زنگ موبایل

گلد چنل معماری کانال تلگرام آموزش معماری نوبل@NobleCivilArch

کانال آموزش معماری نوبل

معماری 2 سال پیش
گروه تخصصی آموزشی ساخت و ساز و معماری نوبل ، به منظور ارائه‌ی مختصرترین و مفیدترین و همچنین کاربردی‌ترین آموزش‌ها به شیوه‌ای نوین و جذاب برای تمامی علاقمندان این عرصه آمادگی خود را اعلام می‌کند.
نیازی به داشتن تحصیلات در این زمینه نیست و تمامی علاقمندان با هر سن و مقطعی در قلب نوبل جای خواهند داشت. چراکه گروه فنی مهندسی نوبل ، به دنبال شکل‌گیری روند صحیح آموزش ، تسهیل دسترسی عموم متقاضیان در سطوح مختلف ، به دانش معماری و در نهایت جلب اعتماد مجدد و رضایت مردم به انجام صحیح خدمات معماری و ساخت و ساز می‌باشد که تمامی این موارد زیر نظر اساتید مجرب و کار آزموده در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد ، برنامه‌ریزی و تشکیل شده است.
در این جا ، نشست‌ها ، کارگاه‌های تخصصی ، سمینارها و همایش‌ها در زمینه امور معماری و ساختمان ، کلاس‌های اسکیس ، نظام مهندسی ، نرم افزارهای تخصصی ، ماکت‌سازی و برگزاری کارگاه‌ها و مسابقات تخصصی و جلسات آموزشی در قالب برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه‌ مدت و بلند مدت ، مطابق با درخواست و پیشنهاد شما عزیزان با افتخار برگزار می‌گردد.
ماحصل کار ، ارتقاء عملکرد مهندسین و افزایش سرعت عمل آن‌ها در زمینه‌ی ساخت و ساز و معماری خواهد بود.

با ما تماس بگیرید ...

+989124849838
+989127175918
+982188894910
Admin: @NobleTax
(جزئیات بیشتر)

افزودن به

گلد چنلز هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد.
لطفا پیش از دریافت کالا و یا خدمات هیچ مبلغی را واریز نکنید.
بازدید : 6,025 نفر


کانال آموزشکانال معماریکانال نوبلکانال گروهکانال تخصصیکانال آموزشیکانال ساختکانال سازکانال معماریکانال نوبلکانال منظورکانال ارائه‌یکانال مختصرترینکانال مفیدترینکانال همچنینکانال کاربردی‌ترینکانال آموزش‌هاکانال شیوه‌ایکانال نوینکانال جذابکانال تمامیکانال علاقمندانکانال اینکانال عرصهکانال آمادگیکانال خودکانال اعلامکانال می‌کندکانال نیازیکانال داشتنکانال تحصیلاتکانال اینکانال زمینهکانال نیستکانال تمامیکانال علاقمندانکانال هرکانال سنکانال مقطعیکانال قلبکانال نوبلکانال جایکانال خواهندکانال داشتکانال چراکهکانال گروهکانال فنیکانال مهندسیکانال نوبلکانال دنبالکانال شکل‌گیریکانال روندکانال صحیحکانال آموزشکانال تسهیلکانال دسترسیکانال عمومکانال متقاضیانکانال سطوحکانال مختلفکانال دانشکانال معماریکانال نهایتکانال جلبکانال اعتمادکانال مجددکانال رضایتکانال مردمکانال انجامکانال صحیحکانال خدماتکانال معماریکانال ساختکانال سازکانال می‌باشدکانال تمامیکانال اینکانال مواردکانال زیرکانال نظرکانال اساتیدکانال مجربکانال کارکانال آزمودهکانال مقطعکانال دکتریکانال کارشناسیکانال ارشدکانال برنامه‌ریزیکانال تشکیلکانال شدهکانال استکانال اینکانال جاکانال نشست‌هاکانال کارگاه‌هایکانال تخصصیکانال سمینارهاکانال همایش‌هاکانال زمینهکانال امورکانال معماریکانال ساختمانکانال کلاس‌هایکانال اسکیسکانال نظامکانال مهندسیکانال نرمکانال افزارهایکانال تخصصیکانال ماکت‌سازیکانال برگزاریکانال کارگاه‌هاکانال مسابقاتکانال تخصصیکانال جلساتکانال آموزشیکانال قالبکانال برگزاریکانال دوره‌هایکانال آموزشیکانال کوتاه‌کانال مدتکانال بلندکانال مدتکانال مطابقکانال درخواستکانال پیشنهادکانال شماکانال عزیزانکانال افتخارکانال برگزارکانال می‌گرددکانال ماحصلکانال کارکانال ارتقاءکانال عملکردکانال مهندسینکانال افزایشکانال سرعتکانال عملکانال آن‌هاکانال زمینه‌یکانال ساختکانال سازکانال معماریکانال خواهدکانال بودکانال ماکانال تماسکانال بگیریدکانال +989124849838کانال +989127175918کانال +982188894910کانال Adminکانال NobleTaxکانال NobleCivilArch

گلد چنلز هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد.
لطفا پیش از دریافت کالا و یا خدمات هیچ مبلغی را واریز نکنید.
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، حتما نکات امنیتی را مطالعه نمایید.
نکات امنیتی گزارش تخلف
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و گلد چنل هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.

این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید