معرفی کانال تلگرام

گلد چنل: کانال تلگرام، ربات و استیکر


گلد چنل معماری کانال تلگرام بازاراملاک@Bazaramlakir

کانال بازاراملاک

معماری 3 سال پیش
با سلام
همشهریان عزیز
کانال تلگرام بازاراملاک جهت سهولت ارتباط رسانی در فضای مجازی اقدام به دریافت و اعلان رایگان تبلیغات املاک شما شهروندان گرامی دارد، بدیهی است در صورت نیاز ،مشخصات ملک خود را از طریق ارتباط با مدیریت ارسال فرمایید تا در أسرع وقت در کانال و سامانه بازاراملاک نمایش داده شود.
✅ جامعترین سامانه املاک در استان
✅ مشاور رایگان با کارشناسان مجرب
✅ ارائه خدمات سریع و آسان
✅ انجام معاملات ملکی با رعایت قوانین و مقررات حقوقی و همچنین ثبت آن در سامانه املاک با دریافت کد رهگیری

بازاراملاک به عنوان یکی از مراکز اینترنتی با هدف ارائه روشهای نوین در امر خرید و فروش، رهن و اجاره راه اندازی گردید.
هدف ما ارائه بهترین خدمات به مشتریان و فراهم نمودن موجبات آسایش و امنیت شما می باشد.
☎️ شماره تماس پذیرش: 02532938283
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 2,464 نفر


کانال بازاراملاککانال سلامکانال همشهریانکانال عزیزکانال تلگرامکانال بازاراملاککانال جهتکانال سهولتکانال ارتباطکانال رسانیکانال فضایکانال مجازیکانال اقدامکانال دریافتکانال اعلانکانال رایگانکانال تبلیغاتکانال املاککانال شماکانال شهروندانکانال گرامیکانال داردکانال بدیهیکانال استکانال صورتکانال نیازکانال مشخصاتکانال ملککانال خودکانال طریقکانال ارتباطکانال مدیریتکانال ارسالکانال فرماییدکانال أسرعکانال وقتکانال سامانهکانال بازاراملاککانال نمایشکانال دادهکانال شودکانال جامعترینکانال سامانهکانال املاککانال استانکانال مشاورکانال رایگانکانال کارشناسانکانال مجربکانال ارائهکانال خدماتکانال سریعکانال آسانکانال انجامکانال معاملاتکانال ملکیکانال رعایتکانال قوانینکانال مقرراتکانال حقوقیکانال همچنینکانال ثبتکانال آنکانال سامانهکانال املاککانال دریافتکانال کدکانال رهگیریکانال بازاراملاککانال عنوانکانال یکیکانال مراکزکانال اینترنتیکانال هدفکانال ارائهکانال روشهایکانال نوینکانال امرکانال خریدکانال فروشکانال رهنکانال اجارهکانال راهکانال اندازیکانال گردیدکانال هدفکانال ماکانال ارائهکانال بهترینکانال خدماتکانال مشتریانکانال فراهمکانال نمودنکانال موجباتکانال آسایشکانال امنیتکانال شماکانال میکانال باشدکانال شمارهکانال تماسکانال پذیرشکانال 02532938283کانال Bazaramlakir

قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، حتما نکات امنیتی را مطالعه نمایید.
نکات امنیتی گزارش تخلف
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و گلد چنل هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.

این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید