معرفی کانال تلگرام

گلد چنل: کانال تلگرام، ربات و استیکر


گلد چنل املاک کانال تلگرام سامان تهاتر@samanbarter

کانال سامان تهاتر

املاک 5 ماه پیش
بازار مسکن در رکود نیست...📣
فقط شیوه ی انجام معاملات تغییر کرده است...

تهاتر انواع ملک شامل:
آپارتمان، زمین، ویلا، مستغلات، کارخانه، کارگاه، سوله،کشاورزی، تجاری، اداری و... دارای سند شش دانگ و بدون معارض
با
انواع جواهر
الماس (سفید و رنگی)
یاقوت
زمرد

دارای شناسنامه بین المللی انگلستان و اسمارت کارت هوشمند
امکان اخذ بیمه نامه از شرکت بیمه لویدز انگلستان روی جواهرات جهت وثیقه گذاری نزد بانکهای پرایم اروپا

- مصالح ساختمانی
- مواد غذایی
- فرش و تابلو فرش
و ...

❌روی ملک های کلیدی ، پیش فروش، سند مشاعی، اراضی ملی، سند بد+ار یا بازداشت ، دارای معارض، تحت تصرف ارگان ها و دارای مشکلات دولتی فعالیت نمیکنیم، لطفا\" در این موارد تماس نگیرید.❌

ملک و کالای خود را در سراسر ایران و کشورهای همسایه به ما بسپارید...

تماس شنبه تا پنجشنبه از ساعت 10 صبح الی ۵ بعد از ظهر

☎️
02633553550
02633553551
📱
09909393380
09909393480
09909393580
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 3,252 نفر


کانال سامانکانال تهاترکانال بازارکانال مسکنکانال رکودکانال نیستکانال فقطکانال شیوهکانال یکانال انجامکانال معاملاتکانال تغییرکانال کردهکانال استکانال تهاترکانال انواعکانال ملککانال شاملکانال آپارتمانکانال زمینکانال ویلاکانال مستغلاتکانال کارخانهکانال کارگاهکانال سولهکشاورزیکانال تجاریکانال اداریکانال دارایکانال سندکانال ششکانال دانگکانال بدونکانال معارضکانال انواعکانال جواهرکانال الماسکانال سفیدکانال رنگیکانال یاقوتکانال زمردکانال دارایکانال شناسنامهکانال بینکانال المللیکانال انگلستانکانال اسمارتکانال کارتکانال هوشمندکانال امکانکانال اخذکانال بیمهکانال نامهکانال شرکتکانال بیمهکانال لویدزکانال انگلستانکانال رویکانال جواهراتکانال جهتکانال وثیقهکانال گذاریکانال نزدکانال بانکهایکانال پرایمکانال اروپاکانال مصالحکانال ساختمانیکانال موادکانال غذاییکانال فرشکانال تابلوکانال فرشکانال رویکانال ملککانال هایکانال کلیدیکانال پیشکانال فروشکانال سندکانال مشاعیکانال اراضیکانال ملیکانال سندکانال بد+ارکانال یاکانال بازداشتکانال دارایکانال معارضکانال تحتکانال تصرفکانال ارگانکانال دارایکانال مشکلاتکانال دولتیکانال فعالیتکانال نمیکنیمکانال لطفا\"کانال اینکانال مواردکانال تماسکانال نگیریدکانال ملککانال کالایکانال خودکانال سراسرکانال ایرانکانال کشورهایکانال همسایهکانال ماکانال بسپاریدکانال تماسکانال شنبهکانال پنجشنبهکانال ساعتکانال 10کانال صبحکانال الیکانال ۵کانال بعدکانال ظهرکانال 02633553550کانال 02633553551کانال 09909393380کانال 09909393480کانال 09909393580کانال samanbarter

قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، حتما نکات امنیتی را مطالعه نمایید.
نکات امنیتی گزارش تخلف
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و گلد چنل هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.

این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید